Trang chủ » Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra

 

BỘ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

ÁP DỤNG: TỪ NĂM HỌC 2013

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-KTQD   ngày …../…../20….

của Hiệu Trưởng Trường ĐHKTQD)

 

 

 

Hà Nội 2012

CHUẨN NGOẠI NGỮ

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Cử nhân Chương trình Tiên tiến trường ĐH KTQD đạt chuẩn về kỹ năng ngoại ngữ như sau:

1. Kiến thức ngôn ngữ:

- Nắm được một khối lượng kiến thức đủ lớn về ngữ pháp cơ bản và từ vựng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế và kinh doanh thương mại.

- Kiến thức ngôn ngữ được đo lường bằng các bài thi quốc tế chuẩn ở các cấp độ như sau:

 

STT

Ngoại ngữ

Chuẩn

1

Tiếng Anh

TOEFL ITP, tối thiểu 550 điểm (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương)

 

2. Kỹ năng ngôn ngữ:

- Có đủ tự tin để giao tiếp và trình bày các vấn đề kinh tế trong cuộc sống hàng ngày và công việc bằng ngoại ngữ;

- Có khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.

- Có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh các kiến thức về kinh tế và kinh doanh thương mại.

3. Thái độ, hành vi:

- Không ngừng học tập cập nhật kiến thức mới về chuyên môn bằng ngoại ngữ

- Không ngừng rèn luyện trau dồi các kĩ năng ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công việc.

CHUẨN TIN HỌC

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần đạt được những chuẩn đầu ra sau đây về Tin học:

Kỹ năng thực hành

·    Kĩ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ bằng bộ phần mềm tin học văn phòng: MS-Excel, MS-Word và MS-Project Manager;

·    Kĩ năng làm việc theo  nhóm, giao tiếp và truyền thông trong môi trường mạng hoá sử dụng các dịch vụ Internet;

·    Kĩ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager);

·    Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng phần mềm MS- PowerPoint;

·    Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử dụng.

Ø Mức đạt được: Thành thạo

·    Khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin.

Kiến thức Tin học

a. Kiến thức đại cương về Tin học

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về máy tính và mạng máy tính ứng dụng trong xử lý và truyền thông tin Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh .

b. Kiến thức ứng dụng Tin học trong Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh

Có kiến thức cơ bản và cập nhật về các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin dựa trên máy tính hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý khác nhau trong các tổ chức kinh tế - xã hội.

Ø Mức chuẩn: Hiểu biết và biết cách vận dụng

 


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN – NGÀNH TÀI CHÍNH

 

Cử nhân Chương trình Tiên tiến có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị - kinh tế - xã hội và những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành .

Cử nhân Chương trình Tiên tiến có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu và hoạt động độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

 

STT

Nội dung chuẩn

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Mức đạt được

 

 

- Phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.

- Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

 

Đạt chuẩn

 

1

Thái độ hành vi

- Tư cách, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ thuật lao động.

 

 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

 

 

 

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

-          - Tham gia công tác xã hội, đoàn thể;

-          - Nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao;

-          - Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

-          - Tinh thần học tập để  nâng cao trình độ;

-

 

 

 

- Ý thức tốt

 

 

-          Tích cực

-          Sẵn sàng

 

-          Sẵn sàng

 

-                    Ý thức tốt

2

 

Kỹ năng

Kỹ năng mềm

-                   Các kỹ năng  mang tính con người nhằm mục đích bổ trợ trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa năng lực cá nhân

-                        Khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo các văn bản kinh tế.

-                        Khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

-                        Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học

-                        Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.

-     Có khả năng

 

 

-     Có khả năng

 

 

-     Có khả năng

 

-     Có khả năng

Kỹ năng ngoại ngữ

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn của Chương trình Tiên tiến - ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Khả năng sử dụng bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.

-                        Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEFL ITP 550. Có đủ tự tin trong giao tiếp và trình bày các vấn đề kinh tế bằng tiếng Anh

-                        Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo;

-                        Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc.

-  TOEFL ITP 550

 

 

 

-  Đáp ứng

 

 

 

-  Đáp ứng

 

Kỹ năng máy tính

- Trình độ tin học theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân.

- Kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo.

- Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice.

 

 

- Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Thành thạo

 

 

 

 

-  Thành thạo

 

 

- Thành thạo và nắm vững

3

 

Kiến thức chung

- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo chuẩn chung của ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

 

-  Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.

- Các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn (tâm lý học, xã hội học, quản trị học, kinh tế học, lịch sử kinh tế, văn hoá và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).

-  Nắm vững

 

 

 

-  Nắm vững

 

 

 

-  Hiểu biết và tuân thủ

 

-  Hiểu biết và vận dụng thành thạo

-  Hiểu biết và biết vận dụng thành thạo

 

 

Kiến thức chuyên môn

Khối kiến thức trang bị cho các hoạt động nghiệp vụ

 

 

4

Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc và cơ quan tuyển dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp

- Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, cơ quan tài chính trung ương và điạ phương thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

- Các tổ chức tín dụng với vai trò: chuyên viên tín dụng, nhân viên phòng giao dịch, kiểm soát viên giao dịch, kế toán viên ngân hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính...

- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm...) với vai trò chuyên viên phân tích, chuyên viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư của khách hàng...

- Công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính, chuyên viên đầu tư

- Làm tốt

 

 

 

- Làm tốt

 

 

 

 

 

-  Làm tốt

 

 

 

 

 

 

 

-  Làm tốt

 

Số lượt đọc: 10506 - Cập nhật lần cuối: 18/04/2014 09:36