Trang chủ » Sinh viên » Văn bản cho SV
Văn bản cho SV
QĐ v/v Quy định về CĐR tin học sinh viên Chương trình TT, CLC & POHE áp dụng từ khóa 59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_________________

Số: 2249/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, đào tạo theo  hệ thống tín chỉ

tại trường Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của chính phủ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-ĐHKTQD, ngày 21/12/2012 về việc ban hành Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo chương trình POHE tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-ĐHKTQD, ngày 21/12/2013 về việc ban hành Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo chương trình Tiên tiến tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy Chương trình Chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, áp dụng tuyển sinh từ năm 2014 (khóa 56);

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 59;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017).

Điều 3. Giám đốc TTĐTT, CLC&POHE, sinh viên CTTT, CLC và POHE tuyển sinh từ năm 2017 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Cổng thông tin điện tử (để t/b)

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC&POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS. TS. Trần Thọ Đạt

 ===

File download


Số lượt đọc: 3718 - Cập nhật lần cuối: 29/11/2018 11:01

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
80
1,415
3,288
1,309,367