Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019_cập nhật 7/1/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1826/ĐHKTQD-TTĐTTT

V/v Thông báo TKB học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp CTTT, CLC & POHE K57-K60

Hà Nội , ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

       

Kính gửi:

- Khoa/Bộ môn có Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Các đồng chí giảng viên giảng dạy Chương trình tiên tiến

                                         

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 57, 58, 59 và 60 Học kỳ II năm học 2018-2019, Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018-2019 của các lớp. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu trong bản gửi kèm).

Đề nghị các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình) 01 tuần trước kỳ học (theo mẫu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Trung tâm đào tạo Tiên tiến,  Chất lượng cao và POHE trước ngày 22/12/2018 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan Phòng 307, Nhà A1, Điện thoại 0989138779, NB: 5328, Email: loanht@neu.edu.vn).

 

 

 

Nơi nhận :

 - Ban GH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như trên;

- Lưu phòng TH, TTĐTTTT,CLC & POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

=== TẢI TÀI LIỆU ====

1. Thu thập minh chứng

2. Kế hoạch học tập

3.  Thời khóa biểu HK2 (cập nhật 28/1/2019)

4. Mẫu phiếu hoãn giảng

 


Số lượt đọc: 11372 - Cập nhật lần cuối: 20/12/2018 08:43
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
35
1,388
10,189
359,561