Trang chủ » Sinh viên » Văn bản cho SV
Văn bản cho SV
Chi tiết bảng quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế SV CTTT,CLC& POHE K55, 56, 57 & 58

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––––––––

Số: 1883 /TB-ĐHKTQ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung chi tiết Bảng quy đổi chứng chỉ  Tiếng Anh quốc tế cho sinh viên

Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 55, 56, 57 và 58

 

 

            Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017 Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017;

Căn cứ văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD & ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Chuẩn đầu ra đại học hệ chính quy theo Chương trình Tiên tiến tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/12/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Chuẩn đầu ra đại học hệ chính quy theo Chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/05/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Chương trình POHE chuyên ngành Quản trị khách sạn và Quản trị lữ hành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng cho khóa 54 và khóa 55);

Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/12/2016 của Hiệu trưởng về việc miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ và kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 55, 56 và 57;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/12/2016 của Hiệu trưởng về việc Quy định chuyển đổi điểm học phần Tiếng Anh đào tạo theo Chương trình Chất lượng cao và POHE áp dụng cho các khóa 55, 56 và 57 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định học và kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ vào Tờ trình số 175/TTr – TT ĐTTT của Giám đốc Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE;

Nhằm khuyến khích sinh viên thi các loại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, Nhà trường thông báo bổ sung chi tiết về những chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế để được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuyển đổi điểm học phần Tiếng Anh như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 55, 56, 57 và 58

 

*Đối với sinh viên các khóa 55, 56 và 57:

Sinh viên Chương trình Tiên tiến:

- Sinh viên được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi có chứng chỉ Aptis với tổng điểm đạt 165 trở lên và Jetset Level 6

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE:

- Sinh viên được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi có chứng chỉ Aptis đạt mức B2 và Jetset Level 5

- Sinh viên được chuyển đổi điểm khi có chứng chỉ Aptis với tổng điểm đạt 165 trở lên và Jetset Level 6. Điểm chuyển đổi được tính vào học phần Tiếng Anh 1 và Bảng điểm toàn khóa.

*Đối với sinh viên các khóa 58:

Sinh viên Chương trình Tiên tiến:

- Sinh viên được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi có chứng chỉ Aptis đạt mức C và Jetset Level 6

Sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE:

- Sinh viên được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi có chứng chỉ Aptis với tổng điểm đạt 165 trở lên và Jetset Level 6. Điểm chuyển đổi được tính vào học phần Tiếng Anh 1 và Bảng điểm toàn khóa.

2. Bảng chuyển điểm đối với các chứng chỉ cụ thể như sau:

Đối với các khóa 55, 56 và 57

STT

Sinh viên CTTT

Sinh viên CT CLC

SV CT POHE

I

Miễn chuẩn đầu ra

1

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

Chứng chỉ Aptis đạt mức B2

Chứng chỉ Aptis đạt mức B2

2

Chứng chỉ Jetset Level 6

Chứng chỉ Jetset Level 5

Chứng chỉ Jetset Level 5

II

Điểm quy đổi cho học phần Anh 1

1

SV CTTT không chuyển đổi điểm Tiếng Anh vào bảng điểm toàn khóa

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

2

Chứng chỉ Jetset Level 6

Chứng chỉ Jetset Level 6

Đối với các khóa 58

STT

Sinh viên CTTT

Sinh viên CT CLC

SV CT POHE

I

Miễn chuẩn đầu ra

1

Chứng chỉ Aptis đạt mức C

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

2

Chứng chỉ Jetset Level 6

Chứng chỉ Jetset Level 6

Chứng chỉ Jetset Level 6

II

Điểm quy đổi cho học phần Tiếng Anh 1

1

SV CTTT không chuyển đổi điểm Tiếng Anh vào bảng điểm toàn khóa

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

Chứng chỉ Aptis: Từ 165 điểm trở lên

2

Chứng chỉ Jetset Level 6

Chứng chỉ Jetset Level 6

 

  1. Quy trình, thủ tục đổi điểm học phần Tiếng Anh

            Quy trình thủ tục đổi điểm học phần Tiếng Anh giống như áp dụng với những sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 và tương đương còn hiệu lực

           

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- GVCN/CVHT các lớp TT, CLC&POHE

- Lưu P.TH, TTĐTTT CLC&POHE.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

GS. TS Trần Thọ Đạt

 ===

 Bảng quy đổi cho SV K55-57

Bảng quy đổi cho SV K58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 5351 - Cập nhật lần cuối: 03/01/2019 07:55

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
86
1,344
3,217
1,309,296