Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo hướng dẫn đăng ký GDTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐT TIÊN TIẾN, CLC VÀ POHE

Số: 03/ TB-TTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01  năm 2019

                                                                          

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ vào Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp giữa Bộ môn Giáo dục thể chất với Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE ngày 24/04/2018,

Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học các môn giáo dục thể chất theo nguyện vọng với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên khóa 59, 60 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu.

Thời gian đăng ký đợt 1: Từ 21/01/2019-25/01/2019

* Khóa 58 trở về trước bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 21/01/2019

* Khóa 59 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 22/01/2019

* Khóa 60 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 23/01/2019 (SV chỉ được đâng ký 01 lớp GDTC lựa chọn)

Thời gian đóng học phí học ghép GDTC đợt 1: Từ 21/01/2018-25/01/2018

Thời gian đăng ký đợt 2: Từ 26/01/2019- 13/02/2019 (dành cho những lớp còn chỉ tiêu)

Ngày 14/02/2019 Trung tâm thông báo danh sách các lớp GDTC hủy trên aep.neu.edu.vn.

Thời gian đóng học phí học ghép GDTC đợt 2: Từ 14/02/2019-15/02/2019

Hướng dẫn đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký các học phần GDTC theo nguyện vọng vào phần mềm quản lý đào tạo của Trung tâm. Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại portalaep.neu.edu.vn;mục đăng ký.
  • Sinh viên các khóa 59 trở về trước được đăng ký các lớp GDTC theo nhu cầu (học phần GDTC kỳ 4 và học phần GDTC chưa đạt)
  • Sinh viên không đăng ký học ghép những học phần GDTC đã đạt.
  • Sinh viên chỉ đăng ký học phần GDTC phần 2 sau khi đã học các học phần 1 (Ví dụ: Bóng rổ 2, Bóng chuyền 2, Karate 2, Taekwondo 2 sau khi đã học Bóng rổ 1, Bóng chuyền 1, Karate 1, Taekwondo 1)
  • Sinh viên học ghép GDTC đăng ký thành công, đóng học phí học ghép tại tầng G nhà A1 (Phòng thu học phí) và mang biên lai nộp cho CVHT/GVCN lớp (bản photo) kèm theo đơn đăng ký học lại GDTC (theo mẫu). Sinh viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp.
  • Sinh viên thuộc các lớp chọn Bóng rổ, Bóng chuyền, Bóng đá, Karate, Taekwondo điền đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) để lập Danh riêng.
  • Trung tâm sẽ chuyển danh sách các lớp GDTC của học kỳ 2.2018-2019 cho BM. Giáo dục TC.
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp GDTC đã đăng ký, thời gian từ 18/02/2019.

  Mọi thắc mắc yêu cầu xin gửi về: Cô Hoàng Tố Loan, email: loanht@neu.edu.vn

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

TS.Đàm Sơn Toại

  =======

Đơn xác nhận                                                             

 


Số lượt đọc: 4584 - Cập nhật lần cuối: 06/01/2019 09:18