Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo quy trình và thời gian đăng ký học giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018 – 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:         TB-TTTT                                                          Hà Nội, ngày 25  tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ vào Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ và khung chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các lớp thuộc Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp giữa Bộ môn Giáo dục thể chất với Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE ngày 24/04/2018,

Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE hướng dẫn đăng ký học các môn giáo dục thể chất theo nguyện vọng với các nội dung như sau:

Đối tượng: Sinh viên khóa 59, 60 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu.

Thời gian đăng ký đợt 1: Từ 21/01/2019-25/01/2019

* Khóa 58 trở về trước bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 21/01/2019

* Khóa 59 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 22/01/2019

* Khóa 60 bắt đầu đăng ký từ 12h00 ngày 23/01/2019 (SV chỉ được đâng ký 01 lớp GDTC lựa chọn)

Thời gian đóng học phí học lại GDTC đợt 1: Từ 21/01/2018-25/01/2018

Thời gian đăng ký đợt 2: Từ 26/01/2019- 13/02/2019 (dành cho những lớp còn chỉ tiêu)

Ngày 14/02/2019 Trung tâm thông báo danh sách các lớp GDTC hủy trên aep.neu.edu.vn.

Thời gian đóng học phí học lại GDTC đợt 2: Từ 14/02/2019-15/02/2019

Hướng dẫn đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký các học phần GDTC theo nguyện vọng vào phần mềm quản lý đào tạo của TT. Sinh viên đăng ký qua tài khoản cá nhân tại portalaep.neu.edu.vn;mục đăng ký.
  • Sinh viên các khóa 59 trở về trước được đăng ký các lớp GDTC theo nhu cầu.
  • Sinh viên không đăng ký học lại những học phần GDTC đã đạt.
  • Sinh viên chỉ đăng ký học phần GDTC phần 2 (Ví dụ: Bóng rổ 2, Bóng chuyền 2, Karate 2, Taekwondo 2 sau khi đã học các học phần Bóng rổ 1, Bóng chuyền 1, Karate 1, Taekwondo 1)
  • Sinh viên học lại GDTC đăng ký thành công, đóng học phí học lại tại tầng G nhà A1 (Phòng thu học phí) và mang biên lai nộp cho CVHT/GVCN lớp (bản photo) kèm theo đơn đăng ký học lại GDTC (theo mẫu). Sinh viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp..
  • Trung tâm sẽ chuyển danh sách các lớp GDTC cho Bộ môn Giáo dục thể chất.
  • Sinh viên đi học theo Lịch các lớp GDTC đã đăng ký, thời gian từ 18/02/2019.

    Mọi thắc mắc yêu cầu xin gửi về: Cô Hoàng Tố Loan, email: loanht@neu.edu.vn 

   

  KT.GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  TS Đàm Sơn Toại 

==================

Hướng dẫn đăng ký

==================


Số lượt đọc: 2663 - Cập nhật lần cuối: 17/01/2019 09:10