Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE 

 

Căn cứ thông báo số: 391/TB- ĐH KTQD ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời kế hoạch nộp học phí học kỳ 02 năm 2018 - 2019 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

1. Thời gian nộp học phí:

 Từ 8h00 ngày 22/01/2019  đến 16h00 ngày 31/01/2019.

2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên chuyển khoản tiền học phí vào tài khoản của Trường (không nộp trực tiếp tại phòng TCKT)

Thông tin chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

  • Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11141216_Ngân hàng CLC  khóa 57_ Phạm Thanh Hằng).

3. Mức thu học phí:

TT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK2 năm học 2018 -2019

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 57,58,59,60

5.550.000

 27.750.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 57

4.600.000

 23.000.000

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 58,59,60

5.550.000

 27.750.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 57,58,59,60

3.700.000

 18.500.000

3

Chương trình POHE khóa 57,58,59,60

3.900.000

 19.500.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 57,58,59,60

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS.Đàm Sơn Toại

 

 

 

 


Số lượt đọc: 11516 - Cập nhật lần cuối: 21/01/2019 14:52