Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

----------------------

Số: 10 /TB-TTĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59

 

Căn cứ Quyết định số 2377 ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (áp dụng từ khóa 59);

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-ĐHKTQD ngày 24/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59;

Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, trình độ Tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59 trong tháng 2/2019.

  1. Đối tượng kiểm tra: Sinh viên khóa 59 đã học đủ 3 học phần tiếng Anh đại cương trong chương trình đào tạo Chất lượng cao bắt buộc phải tham dự đợt kiểm tra định kỳ của Nhà trường.
  2. Đối tượng được miễn kiểm tra:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS và tương đương còn hiệu lực.

  1. Dạng thức bài kiểm tra

- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm

- Sinh viên đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) và điểm mỗi phần thi không dưới 30% trong đợt kiểm tra đánh giá ngoại ngữ dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao do Trường tổ chức được coi là đạt điều kiện theo học Chương trình Chất lượng cao.

- Sinh viên không đạt kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ định kỳ phải để vẫn được đăng ký theo học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh nhưng phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác tương đương trong vòng 6 tháng (kể từ thời điểm quyết định công nhận kết quả đánh giá năng lực) hoặc phải dự thi lại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

  1. Thời gian và địa điểm kiểm tra

- Thời gian: Chủ nhật ngày 17/02/2019

 

- Quy trình thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 50 (xem Phụ lục)

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE khóa 59 biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các CVHT/GVCN lớp (để thông báo cho SV);

- TTĐTTT, CLC &POHE.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

 ======

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1028 - Cập nhật lần cuối: 25/01/2019 17:03