Trang chủ » Thông báo
Thông báo
QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định mức thu học phí học ghép, học nâng điểm của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

           Số:           /QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định mức thu học phí  học ghép, học nâng điểm của sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE; Chương trình 2+2 học kỳ 2 năm học 2018-2019

                                                                                                        

HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

            Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ vào Quyết định số 368/QĐ – ĐHKTQD ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHKTQD về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2018-2019;

            Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

            Căn cứ Quyết định số 368/QĐ – TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015- 2017;

            Căn cứ Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

            Căn cứ vào tờ trình số:…../TTr-CTTT,CLC&POHE ngày …/…/2018 đề xuất mức thu học phí học ghép, học nâng điểm của sinh viên CTTT, CLC & POHE và Chương trình 2+2 đã được BGH, P.TCKT phê duyệt;

            Xét đề nghị của P.TCKT,  Giám đốc Trung tâm ĐT Tiên tiến, CLC & POHE;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức thu học phí học ghép, học nâng điểm của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE; Chương trình 2+2 học kỳ 2 năm học 2018 -2019 như sau:

TT

Nội dung

Mức thu học phí học ghép, học cải thiện điểm/01 tín chỉ (VNĐ)

CTTT, CLC & POHE khóa 57,58 và CT2+2

CTTT, CLC & POHE khóa 59,60

1

Lớp học ghép, bằng tiếng Việt

375.000

637.000

2

Lớp học riêng, bằng tiếng Việt

725.000

949.000

3

Lớp học ghép, bằng Tiếng Anh

988.000

1.293.000

4

Lớp học riêng, bằng tiếng Anh

1.900.000

1.900.000

Điều 2: Các quy định khác về tổ chức lớp học ghép, học nâng điểm áp dụng theo quy chế thu chi nội bộ của Trường ĐH KTQD.

Điều 3: Quyết định này được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Điều 4: Phòng TC-KT, P.Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE và các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như điều 4.
  • Lưu TT ĐTTT, P.TH, P.TCKT
  • Thông báo cho các sinh viên để thực hiện

 HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký) 

 

GS.TS Trần Thọ Đạt 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 2184 - Cập nhật lần cuối: 25/02/2019 17:22
BÀI ĐÃ ĐĂNG
DS lớp tiếng Anh CLC K60  14/01/2019 22:05