Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2019 (cập nhật thời hạn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  28/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18  tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2019

Kính gửi: Các nhóm NCKH sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2018-2019.

Đề nghị các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện nghiên cứu và nộp bài về Văn phòng Viện đúng thời gian quy định:

Thời gian: Trước 17h00 ngày 05/04/2019.

Địa điểm: P309 nhà A1 (gặp thầy Vũ Anh)

Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường phải nộp: 01 bản cứng (bìa mềm)

Quy định của báo cáo đề tài:

- Số trang tối đa 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm.

-  Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên.

-  Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): tối đa là 40 trang; Tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản trích dẫn.

 - Không gạch dưới các từ, câu trong báo cáo tổng kết; không viết lời cám ơn và không được ký tên.

- Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo tổng kết: Tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch ra Tiếng Việt.

(Chi tiết sinh viên xem tại thông báo của P.QLKH: tại đây)

Trân trọng thông báo!

 

 

 

                                                         

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;

- Lưu VP Viện.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

TS Lương Thu Hà

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 924 - Cập nhật lần cuối: 18/03/2019 14:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG