Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC& POHE 

    Số:        / V.ĐTTT, CLC & POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  01  tháng  04  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

 ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN

 

            Kính gửi:  - Các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

                             - Các lớp sinh viên CTTT, Chất lượng cao và POHE

 

 

Thực hiện  "Kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm học 2018-2019" tại Kế hoạch số 450/KH-ĐH KTQD ngày 28/03/2019, Viện đào tạo Tiên tiến và Chất lượng cao và POHE tổ chức lấy ý kiến sinh viên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 • Tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với Lãnh đạo trường một cách dân chủ và trách nhiệm. Giúp Lãnh đạo nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời các mối quan tâm của sinh viên;
 • Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo trường với sinh viên;
 • Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường;
 • Góp phần tăng cường trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2018-2019.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Sinh viên tự đánh giá thực hiện các nhiệm vụ Nhà trường giao

Sinh viên chấp hành các qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường, Trung tâm (những ưu điểm và hạn chế), cụ thể:

 • Chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước;
 • Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, lý tưởng sống;
 • Xây dựng lối sống văn hóa, đạo đức trường học;
 • Tham gia hoạt động xã hội, xây dựng phát triển vì cộng đồng;
 • Phối hợp quản lý sinh viên giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội;
 • Ý thức phấn đấu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Sinh viên ý kiến, đề xuất với Nhà trường

+ Nhóm các vấn đề tổ chức chương trình đào tạo và phục vụ đào tạo

 • Các vấn đề liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo (qui chế đào tạo, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy v.v…)
 • Nhóm ý kiến về tổ chức NCKH trong sinh viên
 • Nhóm các vấn đề liên quan đến phục vụ sinh viên học tập, tra cứu.

+ Nhóm các vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo

 • Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, giảng đường, hệ thống thông tin;
 • Các vấn đề về dịch vụ và môi trường khu nội trú sinh viên;
 • Công tác y tế, thu nộp học phí, an ninh tật tự;

+ Nhóm các vấn đề về giải quyết chế độ, chính sách và công tác sinh viên

 • Việc thực hiện chế độ chính sách theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, trường;
 • Các vấn đề liên quan đến quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên nội ngoại trú, đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, công tác hướng nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

+ Nhóm các vấn đề về môi trường văn hóa sư phạm;

 • Đổi mới Qui định, qui chế lề lối làm việc của Nhà trường và ý thức chấp hành của sinh viên;
 • Môi trường văn hóa tong tổ chức phục vụ đào tạo.

+ Nhóm ý kiến liên quan đến hoạt động đoàn TN và Hội sinh viên

 • Các phong trào hoạt động của Đoàn TN và tổ chức hoạt động trong điều kiện sinh viên học tập theo học chế tín chỉ;
 • Đánh giá và ý kiến về chổ chức hoạt động của Hội sinh viên;

+ Nhóm ý kiến liên quan đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên

 • Điều kiện, tiêu chuẩn;
 • Khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Chủ nhiệm lớp thông báo tới các lớp sinh viên và tham gia họp cùng các lớp trong thời gian từ ngày 01/04/2019 đến ngày 12/04/2019.
 2. Viện Đào tạo Tiên tiên tiến, chất lượng cao và POHE tổ chức đối thoại tại hội trường A trong thời gian từ 15-19/4/2019. Đề nghị chủ nhiệm lớp cử 40% tổng số sinh viên lớp tham dự.
 3. Viện ĐTTT, CLC & POHE tổng hợp ý kiến và báo cáo nhà trường trước ngày 19/04/2019

Các GVCN/CVHT tổ chức cho các lớp sinh viên họp lớp lấy ý kiến của sinh viên và gửi bản tổng hợp ý kiến về Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước 16h00 ngày 12/04/2019.(theo mẫu gửi kèm theo, cả bản cứng và bản mềm cho đ/c Ngô Kim Phượng)

Đề nghị các GVCN/CVHT, các lớp sinh viên thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định kế hoạch của Nhà trường để bảo đảm buổi đối thoại đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

 • Như đề gửi
 • Các đồng chí chủ nhiệm lớp
 • Lưu VP CTTT

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký)

ThS.Phạm Đan Khánh

 ====

Biên bản họp lớp

 


Số lượt đọc: 1213 - Cập nhật lần cuối: 02/04/2019 17:08
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
66
1,648
22,625
524,717