Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 59 (LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TT, CLC& POHE

Số: 38 /TB-VĐTTT

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

                                                    

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 59 (LẦN 2)

                                                        

- Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, áp dụng từ khóa 59;

- Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-ĐHKTQD ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh sinh viên Chương trình Tiên tiến K59 (lần 2);

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo kết quả kiểm đánh giá năng lực Tiếng Anh của sinh viên chương trình Tiên tiến K59 (lần 2) (Kết quả kèm theo thông báo này).

Những sinh viên muốn xem lại kết quả bài kiểm tra gửi Đơn đề nghị tới ThS Nguyễn Thu Hà (Viện ĐTTT, CLC& POHE, Phòng 310, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) (mẫu đơn kèm thông báo này) trong ngày 16 &17/04/2019.

Kết quả phúc tra dự kiến sẽ được thông báo trên website www.aep.neu.edu.vn từ ngày 18/04/2019.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà

 ==============

 Đơn xem lại kết quả thi

Kết quả thi

 


Số lượt đọc: 1294 - Cập nhật lần cuối: 16/04/2019 07:55
BÀI ĐÃ ĐĂNG