Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO v/v triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học chuyên ngành quản trị khách sạn khóa 59 chương trình POHE tại Đà Nẵng – Quảng Nam

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 45/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 26 tháng 04  năm 2019

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 59 CHƯƠNG TRÌNH POHE TẠI ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM

 

 

Theo Quyết định số 417/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K59 đi thực tế môn học “Quản trị tác nghiệp dịch vụ ăn uống 2; Quản trị tác nghiệp dịch vụ đón tiếp 2; Quản trị tác nghiệp dịch vụ buồng 2”  tại Đà Nẵng – Quảng Nam từ ngày 03/05/2019 đến ngày 08/05/2019.

Kinh phí: Mỗi sinh viên được Nhà trường hỗ trợ mức chi phí là 4.000.000 VNĐ/sinh viên

Đề nghị 67 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Khách sạn K59 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

  • Sinh viên lớp POHE K59 QTKS;
  • Lưu VĐTTT.

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 (đã ký)

TS.Lương Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 685 - Cập nhật lần cuối: 26/04/2019 11:13
BÀI ĐÃ ĐĂNG