Trang chủ » Thông báo
Thông báo
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt T5/2019)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_____________________

Số: 1251 /QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy

(đợt T5/2019)

______________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của chính phủ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 về việc ban hành bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch số 1768/KH-ĐHKTQD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 359/TB-ĐHKTQD ngày 19/3/2019 về việc tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy đợt 5/2019;

Căn cứ Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 5/2019 cho sinh viên chính quy đã được Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường thông qua;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường tại cuộc họp vào hồi 14h00, ngày 6/6/2019.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính quy, bao gồm:

  1. 33 sinh viên chương trình tiên tiến đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh;
  2. 750 sinh viên hệ Chính quy đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh;

3. 139 sinh viên Chất lượng cao và POHE đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh;

  1. 29 sinh viên ngành Ngôn ngữ anh đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh;
  2. 39 sinh viên ngành Ngôn ngữ anh đạt chuẩn đầu ra tiếng Trung;
  3. 06 sinh viên ngành Ngôn ngữ anh đạt chuẩn đầu ra tiếng Pháp;

 

 (có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kết quả này có giá trị đến hết 26/5/2021.

Điều 4. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS Phạm Hồng Chương

 .......................

Danh sách

 


Số lượt đọc: 1360 - Cập nhật lần cuối: 20/06/2019 13:53

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
35
1,344
10,145
359,517