Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình POHE Khóa 60

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  

Số:        /KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

                                                         

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên

Chương trình POHE Khóa 60

                                                        

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 /09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng từ khóa 59).

 1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
  1. Mục đích
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên trước khi bắt đầu các môn học chuyên môn bằng Tiếng Anh.
 • Cho phép những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện về ngoại ngữ được học tiếp các học phần trong chương trình đào tạo.
 • Đảm bảo kế hoạch học tập theo đúng thời gian quy định.
 • Sinh viên không đạt kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của Chương trình POHE vẫn được đăng ký theo học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh nhưng phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương trong vòng 6 tháng (kể từ thời điểm quyết định công nhận kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ) hoặc phải dự thi lại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, sinh viên sẽ phải học cùng với khóa sau.
  1. Yêu cầu
 • Tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng trình độ của sinh viên.
 1. ĐỐI TƯỢNG
 2. 1. Đối tượng dự thi
 • Sinh viên Chương trình POHE khóa 60 đã tích lũy đủ học phần Tiếng Anh theo quy định.
 • Sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 58, 59 và sinh viên Chương trình POHE khóa 58, 59 chưa đạt trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2018.
 1. 1. Đối tượng được miễn thi

- Những sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

- Sinh viên miễn thi phải làm Đơn đề nghị được miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ (Mẫu K59.03) nộp cùng bản sao công chứng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế cho cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa để tổng hợp, trình Hiệu trưởng ra quyết định miễn thi.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. 1. Thời gian: ngày thi 04/08/2019.
 3. 2. Địa điểm: Tại giảng đường A2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 4. 3. Kế hoạch:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Trước 19/07/2019

Thông báo lịch thi trên trang web: aep.neu.edu.vn

Viện ĐTTT,CLC&POHE

22/07/2019

- 01/08/2019

Nhận đăng ký thi lại của sinh viên chưa đạt trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2018 qua đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKLfZdLL0jOKXSQeLXJkZx93h0aGfyoSG08nzDwxeik/edit?usp=sharing

Và hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục dự thi.

Viện ĐTTT,CLC&POHE

Nhận Đơn đề nghị được miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ và bản sao công chứng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Bộ phận Một cửa

02/08/2019

Khoa NNKT in 03 bộ đề thi cho CT POHE, 01 bộ đề thi cho CT CLC và đáp án gửi Viện ĐTTT,CLC&POHE

Viện ĐTTT chọn đề (bốc thăm ngẫu nhiên) và in sao đề thi; thông báo danh sách dự thi lên website.

Khoa NNKT

Viện ĐTTT,CLC&POHE

7h30- 11h30

04/08/2019

Tổ chức cho sinh viên thi các kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh

Khoa NNKT

13h00-17h00

04/08/2019

Tổ chức cho sinh viên thi kỹ năng: Nói

Khoa NNKT

05/08/2019

Dọc phách

Viện ĐTTT, CLC&POHE

06/08/2019

-07/08/2019

Chấm thi

Khoa NNKT

08/08/2019

Ghép phách, tổng hợp kết quả

Viện ĐTTT, CLC&POHE

12/08/2019

Thông báo kết quả thi

Viện ĐTTT,CLC&POHE

 1. PHÂN CÔNG CỤ THỂ
  1. Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm chính tổ chức kỳ thi:

 • Chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho kỳ thi trình Ban giám hiệu phê duyệt;
 • Thông báo đến sinh viên kế hoạch cụ thể;
 • Lên danh sách sinh viên, phân phòng thi, báo số lượng sinh viên cho Khoa NNKT;
 • Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị sắp xếp giảng đường thi;
 • Phối hợp với Khoa NNKT in đề thi, dọc phách, tổ chức kỳ thi, thông báo điểm cho sinh viên;
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi: giấy, bút, văn phòng phẩm…..;
 • Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi;
 • Lập danh sách sinh viên thuộc diện miễn thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình Hiệu trưởng ra Quyết định;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế toán, Quản trị thiết bị, Khoa NNKT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình POHE khóa 60 nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ tiếng anh của sinh viên.
 1. 2. Khoa Ngoại ngữ kinh tế
 • Ra 03 bộ đề thi cho CT POHE, 01 bộ đề thi cho CT CLC và đáp án, phối hợp với Viện ĐTTT,CLC&POHE in đề thi;
 • Phân công và bố trí cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi nói ngày 04/08/2019;
 • Chuẩn bị đài cho phần thi nghe;
 • Bố trí cán bộ chấm bài thi Nghe, Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh;
 1. 3. Phòng Quản trị thiết bị

-           Bố trí giảng đường cho kỳ thi theo đề nghị của Viện ĐTTT,CLC&POHE.

 1. 4. Phòng Tài chính - Kế toán

-        Thanh toán kinh phí tổ chức kỳ thi theo dự trù của Viện ĐTTT,CLC&POHE được Ban Giám Hiệu duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông/Bà trưởng các Khoa/ Viện, Bộ môn, các Phòng/ Ban có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đánh giá được trình độ tiếng anh của sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

-  Lưu P.TH, VĐTTT,CLC&POHE.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký) 

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

 =====

 Đơn xin miễn thi

 


Số lượt đọc: 1449 - Cập nhật lần cuối: 22/07/2019 08:52
BÀI ĐÃ ĐĂNG