Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB V/v kê khai và cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống dữ liệu trực tuyến

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG CTCT&QLSV

Số: 32 /TB-CTCT&QLSV

V/v kê khai và cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống dữ liệu trực tuyến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Khoa, Viện quản lý sinh viên

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kê khai và hoàn thiện thông tin sinh viên trong toàn trường trên hệ thống dữ liệu trực tuyến, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên triển khai việc kê khai và cập nhật (đối với sinh viên đã kê khai nhưng chưa đầy đủ và chính xác) thông tin sinh viên các khóa 58, 59 và 60 trên hệ thống dữ liệu trực tuyến của Nhà trường, cụ thể như sau:

- Sinh viên sử dụng tài khoản office 365 của mình để truy cập vào địa chỉ http://dulieusinhvien.neu.edu.vn và kê khai đầy đủ các thông tin theo mẫu hoặc rà soát để chỉnh sửa và cập nhật các thông tin đã kê khai nhưng chưa chính xác;

- Sinh viên cần hoàn thành việc kê khai, cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác trước 22h00ngày 28/8/2019 (Thứ 4).

Lưu ý: Đây là cơ sở quan trọng để phục vụ cho việc đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2018-2019.

Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu trực truyến về thông tin sinh viên trong toàn Trường, kính đề nghị Lãnh đạo Khoa/Viện chỉ đạo triển khai thông tin tới sinh viên các khoá 58, 59, 60 của đơn vị mình biết và thực hiện hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Chuyên viên Lê Văn Dũng, phòng 302 Nhà A1, Số điện thoại: 0904569292

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu CTCT&QLSV.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

TS. Bùi Trung Hải

===

Nguồn: https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/tin-tuc-659/ke-khai-va-cap-nhat-thong-tin-sinh-vien-tren-he-thong-du-lieu-truc-tuyen


Số lượt đọc: 708 - Cập nhật lần cuối: 02/08/2019 09:47
BÀI ĐÃ ĐĂNG