Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ 1 năm học 2019 -2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:    /TB -V.ĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE  học kỳ 1 năm học  2019 -2020

Căn cứ vào Quy định đào tạo hệ chính quy đào tạo theo Chương trình Tiên tiến được ban hành theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012; theo Chương trình Chất lượng cao được ban hành theo số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2015, theo Chương trình POHE dược ban hành theo  số 1298/QĐ- ĐH KTQD, ngày 21/12/2012;

Căn cứ vào Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020;

Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo kế hoạch tổ chức  học lại cho sinh viên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng học: Tất cả các sinh viên từ khóa 56 đến khóa 60 thuộc các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE
  2. Quy trình đăng ký học lại, cải thiện điểm (CTĐ)

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Bước 1

Sinh viên xem Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 trên website của Viện; sắp xếp kế hoạch học tập cá nhân cho phù hợp

Từ ngày 05/08/2019

 

Bước 2

Sinh viên tải đơn trên website của Viện, in và điền đầy đủ nội dung, nộp cho GVCN xét duyệt. Thời gian nhận đơn:

 

 

Học ghép, CTĐ cùng K58

05/08/2019 – 23/08/2019

Học ghép, CTĐ cùng K59

10/08/2019 – 23/08/2019

Học ghép, CTĐ cùng K60,61

26/08/2019 – 13/09/2019

Học lớp TCBS

10/08/2019 – 23/08/2019

Thi bổ sung các môn thi trắc nghiệm trên máy

15/11/2019-31/11/2019

Bước 3

Sinh viên nhận lại đơn đã có xét duyệt của GVCN sau đó nộp học phí qua chuyển khoản và nộp lại đơn, bản photo biên lai học phí cho GVCN để có danh sách chính thức

Chậm nhất là 2 ngày sau khi sinh viên thực hiện bước 2

 

Bước 4

Sinh viên xem DS học lại chính thức trên website của Viện

31/08/2019

 

 

 

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 TS. Lương Thu Hà

Các thắc mắc về thủ tục, sinh viên liên hệ với GVCN hoặc cô Đặng Thu Hằng SĐT: 0985611959. Email: thuhang@neu.edu.vn. P307 Nhà A1.

 

=================

 Đơn xin học lại

=================

 

 

 

 


Số lượt đọc: 2501 - Cập nhật lần cuối: 12/08/2019 16:00
BÀI ĐÃ ĐĂNG