Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Số: 1257/ĐHKTQD-V.ĐTTT

V/v Thông báo TKB học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp CTTT, CLC & POHE K58-K60

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội , ngày 02 tháng 8 năm 2019h phúc

 

       

Kính gửi:

- Khoa/Bộ môn có Chương trình Chất lượng cao và POHE

- Các đồng chí giảng viên giảng dạy Chương trình tiên tiến

                                         

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58, 59 và 60 Học kỳ I năm học 2019-2020, Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE gửi tới các Viện/Khoa, Bộ môn và các đồng chí giảng viên đã đăng ký tham gia giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019-2020 của các lớp. (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu trong bản gửi kèm).

Đề nghị các thầy cô tham gia giảng dạy các chương trình trên lên lớp theo đúng lịch và gửi Lịch trình giảng dạy (syllabus) môn học về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua GVCN phụ trách chương trình) 01 tuần trước kỳ học (theo mẫu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh hay bổ sung về thời khóa biểu xin gửi ý kiến về Trung tâm đào tạo Tiên tiến,  Chất lượng cao và POHE trước ngày 8/8/2019 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan; Phòng 307, Nhà A1, Điện thoại 0989138779, NB: 5328, Email: loanht@neu.edu.vn).

 

 

 Nơi nhận :

 - Ban GH (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như trên;

- Lưu phòng TH, V.ĐTTTT,CLC & POHE

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS.TS Phạm Hồng Chương

 =======

 Thông báo tổng hợp minh chứng kiểm định ACBSP

Thời khóa biểu

=======

 


Số lượt đọc: 3317 - Cập nhật lần cuối: 22/08/2019 07:57
BÀI ĐÃ ĐĂNG