Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên CTTT, BA, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB- V. ĐTTT,CLC&POHE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2019

                          

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên CTTT, BA, CLC & POHE

 

Căn cứ thông báo số: 437/TB- ĐH KTQD ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời kế hoạch nộp học phí học kỳ 01 năm 2019 - 2020 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

  1. Thời gian nộp học phí:

 Từ 8h00 ngày 20/09/2019  đến 16h00 ngày 27/09/2019.

  1. Hình thức nộp học phí: Sinh viên nộp học phí theo phương thức sau:

Phương thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11191216_Ngân hàng CLC  khóa 59_ Phạm Thị Hằng).

  1. Mức thu học phí:

TT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK1 năm học 2019 -2020

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

 

Chuyên ngành Tài chính TT, Kế toán TT, KDQT TT – Khóa 58,59,60.

 5.800.000

 29.000.000

Chuyên ngành Tài chính TT; Kế toán TT; Kinh doanh quốc tế TT Khóa 61

6.000.000

 30.000.000 

Phân tích kinh doanh – Khóa 61

6.000.000

 30.000.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 58,59,60

4.000.000

 20.000.000

Chương trình Chất lượng cao khóa 61

4.200.000

 21.000.000

3

Chương trình POHE khóa 58,59,60

4.100.000

 20.500.000

Chương trình POHE khóa 61

4.200.000

 21.000.000

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, BA, CLC & POHE khóa 58,59,60,61

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu V.ĐTTT

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

TS . Lương Thu Hà

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 26642 - Cập nhật lần cuối: 19/09/2019 16:45
BÀI ĐÃ ĐĂNG