Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đợt tháng 5-2019 dành cho sinh viên chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––––––––

Số:  860/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đợt tháng 5-2019

dành cho sinh viên chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Kế hoạch số 1768/KH-ĐHKTQD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2019;

            Căn cứ Thông báo số Số 359/TB-ĐHKTQD ngày 19/3/2019 về việc tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy đợt T5/2019;

Căn cứ Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt T5/2019 cho sinh viên chính quy đã được Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường thông qua;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường tại cuộc họp vào hồi 14h00, ngày 6/6/2019

Nhà trường thông báo kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt T5/2018 dành cho sinh viên chính quy như sau:

  1. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình tiên tiến

Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:

  1. 1 Tiếng Anh

            - Điểm TBC   = 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Viết

            - Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:

                        + Điểm TBC >=  6,0 điểm (thang điểm 10)

(Riêng đối với sinh viên chương trình tiên tiến Điểm TBC >= 5,0)

                        + Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0

  1. 2 Tiếng Trung, tiếng Pháp

            - Điểm TBC   = 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

                                     + 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

                                     + 0,6*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc-Viết

            - Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Trung, tiếng Pháp nếu đạt cả hai điều kiện sau:

                        + Điểm TBC >= 5,0 điểm (thang điểm 10)

                        + Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0

  1. Đối với sinh viên chương trình POHE, CLC và sinh viên CQ, LTCQ

Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:

- Điểm TBC   = 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

                                     + 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

                                     + 0,6*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc-Viết

- Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:

                        + Điểm TBC >= 5,0 điểm (thang điểm 10)

                        + Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0 (thang điểm 10)

  1. Danh sách sinh viên và kết quả kiểm tra:

( Sinh viên mở file đính kèm để xem kết quả Đạt – Không đạt, sinh viên xem điểm thành phần chi tiết trong tài khoản QLĐT của mình – Môn Kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh) 

  1. Tổ chức xem lại bài kiểm tra cho sinh viên

- Nhà trường chỉ tổ chức xem lại bài kiểm tra phần kỹ năng Nghe hiểu và Đọc-Viết.

- Thời gian: từ 8h00, thứ 3, ngày 11/6/2019 đến 17h00, thứ 5, ngày 13/6/2019.

- Địa điểm nộp đơn và lệ phí: tại Phòng 211, Nhà A1 (gặp cô Lê Ngân Giang).
            - Lệ phí xem lại bài: 50.000đ/bài/kỹ năng.

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT để thông báo;

- Trang Website CTTT,CLC&POHE;

- Trang QLĐT2 (để thông báo cho SV);

- Trang Website cấp 2 Phòng QLĐT;

- P.TC-KT, P.KT&ĐBCLGD, K.NNKT;

- Lưu P.QLĐT, P.TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Bùi Đức Triệu

(PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI)

 ================================

Danh sách

================================

 


Số lượt đọc: 1525 - Cập nhật lần cuối: 03/10/2019 08:48