Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE năm 2019

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC& POHE

Số: 100/TB-VĐTTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

                                                       

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE năm 2019

                                                        

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng từ khóa 59);

 Căn cứ Kế hoạch số 1083/KH-ĐHKTQD ngày 18 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình POHE Khóa 60;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-VĐTTT ngày 12 tháng 09 năm 2019 về việc Thông báo kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình POHE Khóa 60 và nhận đơn đề nghị xem lại kết quả bài kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE đã thông báo tới các lớp kết quả xem lại kết quả ki���m đánh giá năng lực ngoại ngữ.

1. Những sinh viên được công nhận “Đạt” kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ được tiếp tục học theo kế hoạch.

2. Đối với những sinh viên “Không đạt”:

  • Đối với sinh viên Khóa 60: Sinh viên được tiếp tục theo học các môn chuyên ngành nhưng sẽ phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương trong vòng 6 tháng (kể từ thời điểm quyết định công nhận kết quả kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ) hoặc phải dự thi lại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.
  • Đối với sinh viên Khóa 57, 58, 59: lựa chọn 1 trong 3 phương án
    • Phương án 1: Sinh viên quay về chương trình chính quy đã trúng tuyển ban đầu (đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao)
    • Phương án 2: Sinh viên mong muốn được tiếp tục học theo chương trình của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thì phải cam kết tiếp tục học chuyên ngành và chủ động tự bổ túc nâng cao trình độ Tiếng Anh, nộp lại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương trước ngày 01/01/2020. Sau thời hạn này, nếu sinh viên không nộp lại chứng chỉ, Viện sẽ làm thủ tục bảo lưu để sinh viên tự bổ túc nâng cao trình độ tiếng Anh theo quy định.
    • Phương án 3: Sinh viên bảo lưu kết quả học tập (tối đa 2 kỳ) để tự bổ túc nâng cao trình độ tiếng Anh và thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. Khi nộp lại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương sinh viên sẽ được tiếp tục theo học.

3. Cho phép sinh viên đạt tổng điểm 5 kỹ năng trên 50 điểm nhưng điểm từng kỹ năng dưới 6 được đổi điểm bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế có bao gồm kỹ năng đó và phải nộp lại chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương trước ngày 01/01/2020.

Những sinh viên Khóa 57, 58, 59 không đạt kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nộp Đơn đề nghị qua ThS Nguyễn Minh Châu hoặc ThS Phạm Thúy Oanh (Viện ĐTTT, CLC & POHE, Phòng 311, Tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) (mẫu đơn kèm thông báo này) trước ngày 25/10/2019.

 

 

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

  (đã ký) 

Lương Thu Hà

 ==============

CLC & POHE 57/58/59

POHE 60

Mẫu đơn


Số lượt đọc: 1103 - Cập nhật lần cuối: 18/10/2019 08:41
BÀI ĐÃ ĐĂNG