Trang chủ » Sinh viên » Nghiên cứu KH
Nghiên cứu KH
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2019 - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số:       /KH-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng  10  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2019 - 2020

Thực hiện chủ trương của Trường về nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp học tập với nghiên cứu khoa học, Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức hoạt động NCKH sinh viên năm 2020 cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE như sau:

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ vào kế hoạch số 1676/KH-ĐHKTQD, ngày 14/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 - 2020.

 1. MỤC ĐÍCH

- Phát động và triển khai hoạt động NCKHSV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

- Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn;

- Tạo điều kiện để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu có tầm cỡ và có chất lượng. Từ đó có thể tổ chức xét chọn một số công trình NCKHSV xuất sắc dự giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” các cấp năm 2020;

- Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Ban Quản lý Chương trình sẽ tổ chức hội nghị khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên và tuyển chọn đề tài tham dự các cấp Trường và cấp Bộ. Nhà trường khuyến khích sinh viên viết và trình bày đề tài bằng tiếng Anh.

 1. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 2. Những quy định chung:

- Đối tượng tham gia là tất cả sinh viên đang theo học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.

- Mỗi công trình nghiên cứu khoa học có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người. Sinh viên không theo học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE có thể tham gia cùng nhưng số lượng sinh viên CTTT, CLC & POHE phải chiếm 2/3 tổng số sinh viên trong nhóm và sinh viên chịu trách nhiệm chính phải là sinh viên CTTT, CLC & POHE.

- Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên phải đảm bảo yêu cầu là chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học (2019 - 2020) không được trùng lặp với những công trình nghiên cứu khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

- Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nếu công trình nếu viết bằng tiếng Anh phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt nếu công trình được chọn tham gia dự thi cấp Bộ.

- Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên phải gắn với 1 môn học/ học phần cụ thể do sinh viên đăng ký và được Hội đồng NCKH của Viện phê duyệt.

- Các công trình NCKH sinh viên gửi dự thi cấp Trường phải đạt số điểm từ  80 điểm trở lên. 10 công trình NCKH sinh viên xuất sắc nhất sẽ được chọn dự thi Sinh viên NCKH cấp Bộ. 

- Mỗi đề tài chỉ có 1 người hướng dẫn nghiên cứu.

- Các công trình NCKH sinh viên phải sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra tính liêm chính học thuật và có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

 1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có thể thuộc hai lĩnh vực dưới đây:

+ Khoa học Tự nhiên (TN) gồm các chuyên ngành: Toán học và thống kê; Khoa học máy tính và công nghệ thông tin; Khoa học trái đất và Môi trường

+ Khoa học Xã hội (XH) gồm các chuyên ngành: Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác.

+ Khoa học Nhân văn: Ngôn ngữ học và văn học; Triết học, …

 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Các lớp tổ chức phát động phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

24/10 - 13/11/2019

2

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học xác định được hướng nghiên cứu và đề xuất giáo viên hướng dẫn (gửi danh sách về Viện ĐTTT, CLC & POHE).

15/11/2019

3

Tổ chức buổi tập huấn/ hướng dẫn kỹ năng NCKH cho sinh viên

Tháng 11/2019

4

Các nhóm nghiên cứu báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu về Viện  ĐTTT, CLC & POHE (hoàn thành đề cương sơ bộ, gửi giáo viên hướng dẫn)

20/12/2019

5

Các nhóm nghiêu cứu khoa học và gửi báo cáo về Viện ĐTTT, CLC & POHE.

10/3/2020

6

Tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên cấp Viện.

15/3/2020 - 30/3/2020

7

Xét chọn các công trình có chất lượng tốt gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường”.

01/4/2020 - 15/4/2020

8

Viện ĐTTT, CLC & POHE gửi các công trình có chất lượng tốt gửi phòng QLKH (những công trình có chất lượng được in trong kỷ yếu hội nghị khoa học).

20/4 - 29/4/2020

9

Nhà trường thành lập Hội đồng chấm công trình và tổ chức xét giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường“. 

02/5 - 10/5/2020

10

Nhà trường thành lập Hội đồng giám khảo chấm điểm 20 công trình có kết quả tốt nhất để xét chọn 10 công trình gửi dự thi cấp Bộ. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường và trao giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường.

15/5 - 20/5/2020

11

Nhà trường thông báo các công trình được xét chọn dự thi“Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ. Sinh viên/Nhóm sinh viên phải hoàn thiện chỉnh sửa đề tài theo góp ý của hội đồng và hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi dự thi.

25/5 - 29/5/2020

12

Sinh viên nộp công trình dự thi cấp Bộ (qua phòng Quản lý Khoa học).

15/6/2020

13

Gửi công trình dự thi cấp Bộ.

Từ 16/06/2020 - trước 30/06/2020

 1. Đánh giá công trình nghiên cứu khóa học sinh viên

- Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí thang điểm như sau:

TT

Tiêu chí

Điểm tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

15

2

Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận

15

3

Mục tiêu đề tài

10

4

Phương pháp nghiên cứu

10

5

Kết quả nghiên cứu:

40

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

5

7

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước hoặc đã được ứng dụng, chuyển giao công nghệ)

5

Tổng điểm

100

Nội dung đánh giá đề tài được thể hiện chi tiết tại Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Mẫu 5 Phụ lục 1).

- Khung điểm xét giải:

+ Đề tài đạt từ 85 điểm trở lên được chọn vào vòng chung khảo;

+ Từ 80 điểm đến dưới 85 điểm được chọn để xét giải ba;

+ Từ 70 điểm đến dưới 80 điểm được chọn để xét giải khuyến khích;

+ Đề tài không được xét giải nếu đạt dưới 70 điểm hoặc bị phát hiện có hành vi gian lận, sao chép.

 1. BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban chỉ đạo

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng

Trưởng ban chỉ đạo

2

PGS.TS. Bùi Đức Thọ – Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên thường trực

3

TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC & POHE

Ủy viên

4

PGS.TS. Tô Trung Thành – Trưởng phòng QLKH

Ủy viên

5

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng – Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi - Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT & QLSV

Ủy viên

8

ThS. Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng Tổng hợp

Ủy viên

9

TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông

Ủy viên

10

TS. Lương Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC & POHE

Ủy viên

 1. Ban tổ chức

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

PGS.TS. Bùi Đức Thọ – Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC & POHE

Uỷ viên

thường trực

4

PGS.TS. Tạ Văn Lợi – Viện trưởng Viện TM&KTQT

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng Viện KT - KT

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Khoa Đầu tư

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu -  Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

Ủy viên

8

PGS.TS. Đặng Ngọc Đức – Viện trưởng Viện NH - TC

Ủy viên

9

PGS.TS. Phạm Trương Hoàng – Trưởng Khoa DL & KS

Ủy viên

10

PGS.TS Vũ Huy Thông – Trưởng Khoa Marketing

Ủy viên

11

TS Lương Thu Hà – Phó VT Viện ĐT Tiên tiến, CLC & POHE

Ủy viên

12

ThS Phạm Đan Khánh – Phó VT Viện ĐT Tiên tiến, CLC & POHE

Ủy viên

13

ThS Hoàng Tố Loan – V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

14

ThS Nguyễn Thanh Quyên - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

15

ThS Đoàn Thị Hoài Phương - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

16

ThS Nguyễn Thị Thu Hà - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

17

ThS Phạm Vũ Anh - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

18

Đ/c Đặng Thị Thu Hằng -  V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

19

ThS Phạm Thúy Oanh – V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

20

Đ/c Lại Sơn Tùng - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

21

ThS Giao Thị Hoàng Yến - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

22

ThS Trần Thị Mai Anh - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

23

ThS Nguyễn Minh Châu – V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

24

Ngô Kim Phượng – V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

 1. Ban biên tập kỷ yếu

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC & POHE

Ủy viên

thường trực

3

TS Lương Thu Hà – Phó VT Viện ĐT Tiên tiến, CLC & POHE

Ủy viên

4

ThS Phạm Vũ Anh - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

5

ThS Đoàn Thị Hoài Phương - V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

6

Ngô Kim Phượng – V.ĐTTT,CLC& POHE

Thư ký

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 2. Giải thưởng cấp trường

Các công trình đạt giải NCKH của Trường, sinh viên/ nhóm sinh viên và Giảng viên hướng dẫn sẽ được nhận phần thưởng và hưởng quyền lợi theo quyết định số 1676/KH-ĐHKTQD, ngày 14/10/2019 của Trường.

 

 1. Giải thưởng của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

- Giải nhất: Sinh viên/ nhóm sinh viên đạt giải nhất được thưởng 5.000.000 đồng/ công trình và được gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường. Giảng viên hướng dẫn được thưởng 2.000.000 đồng.

- Giải nhì: Sinh viên/ nhóm sinh viên đạt giải nhì được thưởng 3.000.000 đồng/ công trình và được gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường. Giảng viên hướng dẫn được thưởng 1.000.000 đồng.

- Giải ba: Sinh viên/ nhóm sinh viên đạt giải ba được thưởng 2.000.000 đồng/ công trình và được gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường. Giảng viên hướng dẫn được thưởng 1.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích: Sinh viên/ nhóm sinh viên đạt giải khuyến khích được thưởng 1.000.000 đồng/công trình. Giảng viên hướng dẫn được thưởng 1.000.000 đồng.

Kinh phí nghiên cứu khoa học và chi cho các hoạt động tổ chức được lấy từ kinh phí nghiên cứu khoa học của Viện đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE. Viện đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE dự trù kinh phí trình Ban giám hiệu phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế toán thanh toán tiền theo dự trù của Viện đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE được Ban giám hiệu phê duyệt.

Căn cứ vào kế hoạch trên đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban biên tập kỷ yếu triển khai thực hiện và có biện pháp động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Sinh viên các lớp thuộc Viện đào tạo Tiên tiến, CLC & POHE nghiêm túc quán triệt và triển khai nghiên cứu, thường xuyên báo cáo Viện để phong trào nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt.

  

                                                         

Nơi nhận:

- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

- Thành viên các Ban (để thực hiện);

- Phòng QLKH, TCKT (để phối hợp);

- Các lớp V ĐTTT, CLC & POHE;

- Lưu TH, V ĐTTT, CLC & POHE.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 ====

Đăng ký tại đường dẫn sau: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGtNVkuiTDRBPoHUGRAPSVjVUNTZMMVlHUFo0TldVWVc1MkVTME9FNFJaWS4u&fbclid=IwAR1-fZloNYxC6piQPHO6WZmVlP6L3zaKJGjDUaJcUeCUVTOrYcxyAmIYTIQ

                                                         


Số lượt đọc: 2468 - Cập nhật lần cuối: 04/11/2019 13:44

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
20
309
23,296
527,943