Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 (2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 2102 /KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  11  tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên

Chương trình Chất lượng cao khóa 60 (2019)

–––––––––––

 

 1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Quyết định số 2377 ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (áp dụng từ khóa 59);

- Căn cứ vào Kế hoạch học tập của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60;

 1. Đối tượng

- Kế hoạch này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 60 đã học xong chương trình Tiếng Anh đại cương bất buộc phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi chuyển sang giai đoạn học các học phần chuyên ngành bằng Tiếng Anh.

 1. Mục đích

- Tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 theo đúng quy định hiện hành của Chương trình Chất lượng cao.

- Kịp thời công nhận danh sách sinh viên đạt đủ điều kiện theo học tiếp Chương trình Chất lượng cao.

 1. Thời gian, địa điểm

4.1 Thời gian: ngày thi 26/12/2019 và 27/12/2019 (Thứ Năm và Thứ Sáu)

4.2 Địa điểm:  Giảng đường A2

4.3 Kế hoạch thời gian:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

23/12/2019-30/12/2019

Tổng hợp Danh sách SV có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện được miễn thi ĐGNLNN để làm thủ tục ra Quyết định miễn thi cho SV

V.ĐTTT, CLC&POHE

24/12/2019

Công bố Danh sách thi, phòng thi, buổi thi, ca thi tại trên website của AEP cho SV biết

V.ĐTTT, CLC&POHE

7h30-17h00

26/12/2019

Tổ chức cho sinh viên thi kỹ năng: Speaking

Khoa NNKT

7h30- 17h00

27/12/2019

Tổ chức cho sinh viên thi các kỹ năng: Listening, Reading, Writing, Use of English

K.NNKT, V.ĐTTT, CLC&POHE và TT.ƯDCNTT

27/12/2019

Làm phách Kỹ năng Writing

P.Khảo thí và ĐBCLGD

30/12/2019

Chấm thi Kỹ năng Writing

Khoa NNKT

02/01/2020

Ghép phách

P.Khảo thí và ĐBCLGD

Từ 02/01/2020-03/01/2020

Tổng hợp kết quả các kỹ năng

V.ĐTTT, CLC&POHE

07/01/2020

Họp báo cáo kết quả thi ĐGNLNN của SV CT CLC60

V.ĐTTT, CLC&POHE

08/01/2020

Thông báo kết quả thi

V.ĐTTT, CLC&POHE

08/01/2020-10/01/2020

Nhận đơn xin xem lại bài thi của SV

V.ĐTTT, CLC&POHE

13/01/2020

Chấm phúc tra

Khoa NNKT

15/01/2020

Thông báo kết quả thi

V.ĐTTT, CLC&POHE

16/01/2020

Trình ký BGH và công bố Quyết định của Hiệu trưởng về danh sách sinh viên đạt đủ điều kiện theo học Chương trình Chất lượng cao khóa 60

V.ĐTTT, CLC&POHE

 

 1. Phân công cụ thể
  1. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực, là đầu mối và chịu trách nhiệm chính tổ chức kỳ thi:

 • Chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho kỳ thi ĐGNLNN theo hình thức thi kết hợp giữa thi tự luận và trên máy tính trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
 • Liên hệ với K.NNKT, TT.ƯDCNTT để thực hiện việc đưa đề thi trực tuyến kỹ năng Listening trên máy tính tại các giảng đường tầng 6 nhà A2.
 • Thông báo đến sinh viên Chương trình Chất lượng cao kế hoạch cụ thể và gửi hướng dẫn Quy trình thi các môn kỹ năng cho sinh viên;
 • Thông báo đến sinh viên Chương trình Chất lượng cao 59 chưa đạt kỳ thi ĐGNLNN về kỳ thi để sinh viên thi lại với khóa 60;
 • Lên danh sách sinh viên, phân phòng thi, ca thi, báo số lượng sinh viên từng ca thi phòng máy cho TT.ƯDCNTT;
 • Phối hợp với Phòng Quản trị thiết, TT.ƯDCNTT kiểm tra hệ thống máy móc và giảng đường dự kiến bố trí thi trực tuyến;
 • Phối hợp với Khoa NNKT tổ chức thi kỹ năng Speaking, thông báo điểm cho sinh viên;
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi: giấy, bút, văn phòng phẩm, phần mềm thi trực tuyến…..;
 • Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị thiết bị, TT.ƯDCNTT, P.Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa NNKT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 60 nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ tiếng Anh của sinh viên.
 • Lập danh sách những trường hợp sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực để hoàn thành các thủ tục miễn thi ĐGNLNN cho sinh viên.
 1. 2. Khoa Ngoại ngữ kinh tế
 • Phân công và bố trí cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi;
 1. 3. Trung tâm Ứng dụng CNTT
 • Bố trí giảng đường thi tại các phòng máy.
 • Phối hợp với V.ĐTTT, CLC&POHE, K.NNKT trong công tác thi tổ chức thi Kỹ năng Listening trực tuyến trên máy tính như kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, bố trí phòng thi có tai nghe, chạy thử phần mềm demo thi trực tuyến, bố trí cán bộ trực kỹ thuật và coi thi tại các phòng thi các môn kỹ nâng Tiếng Anh.
 1. 4. Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
 • Phối hợp với V.ĐTTT, CLC&POHE, K.NNKT trong công tác tổ chức thi (photo đề, dọc phách, ghép phách)
 1. 5. Phòng Quản trị thiết bị

-     Bố trí giảng đường thi kỹ năng Speaking.

 1. 6. Phòng Tài chính - Kế toán

-     Thanh toán kinh phí tổ chức kỳ thi theo dự trù của V.ĐTTT, CLC&POHE được Ban Giám Hiệu duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông/Bà trưởng các Khoa/Viện, các Phòng có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đánh giá được trình độ tiếng Anh của sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng(để báo cáo);

- Các CVHT/GVCN lớp (để thông báo cho SV);

- Các đơn vị (để phối hợp thực hiện);

- Lưu P.TH, V.ĐTTT, CLC &POHE.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PTS.TS Phạm Hồng Chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1339 - Cập nhật lần cuối: 20/12/2019 11:31
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
162
1,437
30,307
556,746