Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đợt tháng 12-2019 dành cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––––––––

Số: 181/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đợt tháng 12-2019

dành cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

 

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Kế hoạch số 1768/KH-ĐHKTQD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2019;

            Căn cứ Thông báo số Số 1745/TB-ĐHKTQD ngày 25/10/2019 về việc tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy đợt T12/2019;

Căn cứ Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt T12/2019 cho sinh viên chính quy đã được Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường thông qua;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường tại cuộc họp vào hồi 14h00, ngày 23/12/2019

Viện ĐTTT,CLC&POHE thông báo kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt T12/2019 dành cho sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE như sau:

Đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến:

Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:

            - Điểm TBC = 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc

                                     + 0,25*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Viết

            - Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:

                        + Điểm TBC >=  6,0 điểm (thang điểm 10)

Đối với sinh viên chương trình CLC và POHE:

Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:

- Điểm TBC   = 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

                          + 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

                          + 0,6*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc-Viết

- Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:

                        + Điểm TBC >= 5,0 điểm (thang điểm 10)

                        + Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0 (thang điểm 10).

Kết quả kiểm tra:

Sinh viên xem điểm thành phần chi tiết trong tài liệu đi kèm theo thông báo này.

Tổ chức xem lại bài kiểm tra cho sinh viên

- Nhà trường chỉ tổ chức xem lại bài kiểm tra phần kỹ năng Nghe hiểu và Đọc-Viết.

- Thời gian: từ ngày 14/02/2020 đến hết ngày 17/02/2020.

- Địa điểm đăng ký: Cửa số 1, bộ phận 1 cửa, tầng G nhà A1 ĐH KTQD. Hoặc gửi email tới địa chỉ: anhpv@neu.edu.vn.
         

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT để thông báo;

- Lưu V.ĐTTT,CLC&POHE

TL.HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐTTT,CLC&POHE

 

( đã ký) 

 

TS.Vũ Văn Ngọc

 

 ========

Danh sách


Số lượt đọc: 2838 - Cập nhật lần cuối: 14/02/2020 15:16
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
28
1,319
10,120
359,492