Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian thực tập đối với sinh viên Chương trình POHE năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE

Số: 09/TB-VĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 20 tháng 03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian thực tập đối với sinh viên

Chương trình POHE năm học 2019 - 2020

   

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2020 về Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình  POHE khóa 58, năm học 2019 - 2020;

Căn cứ các thông báo về nghỉ học và học không tập trung trong thời gian chống dịch Covid-19 của Trường trong thời gian qua;

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong thời gian triển khai thực tập. Theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE xin thông báo thời gian thực tập đối với sinh viên Chương trình POHE năm học 2019 – 2020 sẽ kéo dài thêm 02 tuần, cụ thể:

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch và triển khai thực tập hiệu quả, đúng kế hoạch.    THỜI GIAN THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH POHE KHÓA 58 NĂM HỌC 2019 – 2020 (ĐIỀU CHỈNH)  

 

Theo Kế hoạch số 45/KH-ĐHKTQD ngày 10/01/2020

Thời gian điều chỉnh

(chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Thời gian thực tập

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 19/04/2020

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 03/05/2020

Thời hạn sinh viên nộp chuyên đề thực tập và kết quả đánh giá của cơ sở thực tập cho giảng viên hướng dẫn

Trước ngày 24/04/2020

Trước ngày 08/05/2020

Thời gian thuyết trình và đánh giá chuyên đề thực tập

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 12/05/2020

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 26/05/2020

 

  1. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

 

(Đã ký)

 

TS Vũ Văn Ngọc


Thời gian

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

10/02/2020- 03/05/2020

- Sinh viên xuống cơ quan thực tập, thu thập tài liệu và hoàn thiện đề cương;

- Nộp đề cương cho giảng viên hướng dẫn;

- GVHD chỉnh sửa đề cương và trả cho sinh viên;

- Sinh viên viết chuyên đề thực tập

- GVHD

- Sinh viên


04/05/2020-

06/05/2020

-  Sinh viên hoàn thiện chuyên đề thực tập theo mẫu quy định (xem trên website aep.neu.edu.vn);

- Sinh viên hoàn thiện các thủ tục giấy tờ theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập) để đóng kèm vào cuốn chuyên đề thực tập bìa cứng bản hoàn chỉnh.

- Sinh viên nộp chuyên đề thực tập lên hệ thống Turnitin và in kết quả (tỷ lệ sao chép dưới 20%), xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn để đóng kèm vào cuốn chuyên đề thực tập bìa cứng bản hoàn chỉnh.

- Sinh viên photo thành 4 bản chuyên đề thực tập có đóng kèm đầy đủ các giấy tờ theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập, phiếu đánh giá của GVHD, kết quả Turnitin).

Sinh viên

07/05/2020-

08/05/2020

- Sinh viên nộp 01 bản chuyên đề thực tập cuối khóa cho GVHD;

- Sinh viên nộp toàn bộ đề cương, bản thảo có bút tích của GVHD và 03 bản chuyên đề thực tập vào túi Clearbag cho Viện ĐTTT, CLC & POHE;

Sinh viên

09/05/2020-

13/05/2020

- Giảng viên chấm chuyên đề thực tập và nộp kết quả về Viện ĐTTT,CLC&POHE.

GVHD

18/05/2020-

26/05/2020

- Sinh viên thuyết trình chuyên đề thực tập cuối khóa.

GVHD

Trước ngày 29/05/2020

- Sinh viên hoàn thiện chuyên đề thực tập theo góp ý của GVHD và Hội đồng;

  • Sinh viên in chuyên đề thực tập bìa cứng hoàn chỉnh có đóng kèm các giấy tờ bản gốc theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập, phiếu đánh giá của GVHD, kết quả Turnitin);
  • Sinh viên ghi chung file mềm các chuyên đề thực tập theo đơn vị lớp vào 01 đĩa CD, thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, tên đề tài, họ và tên giảng viên hướng dẫn;

Sinh viên nộp lại chuyên đề thực tập bìa cứng và đĩa CD cho Viện ĐTTT, CLC & POHE.

Sinh viên

Trước ngày 03/06/2020

  • Tổng hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên

Viện ĐTTT, CLC&POHE


Số lượt đọc: 1294 - Cập nhật lần cuối: 31/03/2020 16:36
BÀI ĐÃ ĐĂNG