Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020 (cập nhật 20/4/2020)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số:    /TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

                      

THÔNG BÁO

V/v nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020

Kính gửi: Các nhóm NCKH sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2019-2020.

Đề nghị các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện nghiên cứu và nộp bài theo đúng thời gian quy định:

Thời gian: Ngày 23/04/2020

Hình thức nộp bài: các nhóm nghiên cứu nộp đề tài và các phụ lục (biểu mẫu 02, 05, 06) dưới dạng file PDF về địa chỉ email: nckh.aep.neu@gmail.com, nội dung email ghi rõ “Tên đề tài +Tên GVHD - Tên SV chịu trách nhiệm chính”

Quy định trình bày của đề tài: sinh viên xem tại đây (cập nhật mới)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;
- Lưu VP Viện.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký) 

 

TS Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 305 - Cập nhật lần cuối: 20/04/2020 10:31
BÀI ĐÃ ĐĂNG