Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DỰ KIẾN KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE KHÓA 58,59,60,61

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:    /TB-VĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN DỰ KIẾN KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE KHÓA 58,59,60,61

 

Căn cứ QĐ số 1598/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2018 của Hiệu trưởng v/v Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ kế hoạch số 80/KH-ĐHKTQD ngày 15/01/2020 v/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2019-2020

 

Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao& POHE thông báo tới sinh viên điểm rèn luyện dự kiến kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE Khóa 58,59,60,61 (Danh sách kèm theo).

Sinh viên có thắc mắc về kết quả rèn luyện, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc Cô Phạm Thúy Oanh theo địa chỉ email: oanhpt@neu.edu.vn trước 17h00 ngày 24/04/2020.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

  

ThS Phạm Đan Khánh

 

 ==============

Download

==============

 

 


Số lượt đọc: 1479 - Cập nhật lần cuối: 21/04/2020 20:38
BÀI ĐÃ ĐĂNG