Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian thực tập đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐT TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 30/TB-VĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian thực tập đối với sinh viên

Chương trình Chất lượng cao năm học 2019 - 2020

   

Căn cứ Kế hoạch số 2163/KH-ĐHKTQD ngày 11/12/2019 về Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 58, năm học 2019 - 2020;

Căn cứ các thông báo về nghỉ học và học không tập trung trong thời gian chống dịch Covid-19 của Trường trong thời gian qua;

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong thời gian triển khai thực tập. Theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE xin thông báo thời gian thực tập đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao năm học 2019 – 2020 sẽ kéo dài thêm 02 tuần, cụ thể:

 

Theo Kế hoạch số 2163/KH-ĐHKTQD ngày 11/12/2019

Thời gian điều chỉnh

(chi tiết trong phụ lục đính kèm)

Thời gian thực tập

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 26/04/2020

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 10/05/2020

Thời hạn sinh viên nộp chuyên đề thực tập và kết quả đánh giá của cơ sở thực tập cho giảng viên hướng dẫn

Ngày 4&5/05/2020

Ngày 18&19/05/2020

Thời gian thuyết trình và đánh giá chuyên đề thực tập

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 27/05/2020

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 10/06/2020

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch và triển khai thực tập hiệu quả, đúng kế hoạch.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

 

(đã ký)

 

TS Vũ Văn Ngọc

 

 

 

THỜI GIAN THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

 CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 58 NĂM HỌC 2019 – 2020 (ĐIỀU CHỈNH)

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

30/12/2019 -

05/01/2020

- Phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên;

- Nhận giảng viên hướng dẫn;

- Liên hệ địa điểm thực tập;

- Chuẩn bị đề cương chuyên đề thực tập.

- Viện ĐTTT, CLC & POHE

- GVHD

06/01/2019- 23/02/2020

- Sinh viên xuống cơ quan thực tập, thu thập tài liệu và hoàn thiện đề cương Chuyên đề thực tập tốt nghiệp và nộp cho giảng viên hướng dẫn;

- GVHD chỉnh sửa đề cương và trả cho sinh viên;

- Sinh viên viết báo cáo thực tập tổng hợp và nộp cho giảng viên hướng dẫn chấm

- GVHD

- Sinh viên

24/02/2020 – 10/05/2020

Sinh viên viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp:

- Căn cứ vào đề cương chi tiết đã được GVHD sửa, sinh viên viết bản thảo chuyên đề và gửi GVHD góp ý, chỉnh sửa;

- Căn cứ vào bản thảo đã được chỉnh sửa, sinh viên viết và hoàn thiện chuyên đề.

- GVHD

- Sinh viên

11/05/2020-

13/05/2020

- Sinh viên hoàn thiện chuyên đề thực tập theo mẫu quy định (xem trên website aep.neu.edu.vn);

- Sinh viên hoàn thiện các thủ tục giấy tờ theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập) để đóng kèm vào cuốn chuyên đề thực tập bìa cứng bản hoàn chỉnh;

- Sinh viên nộp chuyên đề thực tập lên hệ thống Turnitin và in kết quả (tỷ lệ sao chép dưới 20%), xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn để đóng kèm vào cuốn chuyên đề thực tập bìa cứng bản hoàn chỉnh;

- Sinh viên photo thành 4 bản chuyên đề thực tập có đóng kèm đầy đủ các giấy tờ theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập, phiếu chấm đánh giá của GVHD, kết quả Turnitin).

Sinh viên

18/05/2020-

19/05/2020

- Sinh viên nộp 01 bản chuyên đề thực tập cuối khóa cho GVHD;

- Sinh viên nộp toàn bộ đề cương, bản thảo có bút tích của GVHD và 03 bản chuyên đề thực tập vào túi Clearbag cho Viện ĐTTT, CLC & POHE;

Sinh viên

20/05/2020-27/05/2020

- Giảng viên chấm báo cáo thực tập tổng hợp và chuyên đề thực tập, sau đó nộp kết quả về Viện ĐTTT, CLC&POHE.

GVHD

01/06/2020- 10/06/2020

- Sinh viên thuyết trình chuyên đề thực tập cuối khóa.

GVHD

Trước ngày 12/06/2020

- Sinh viên hoàn thiện chuyên đề thực tập theo góp ý của GVHD và Hội đồng;

- Sinh viên in chuyên đề thực tập bìa cứng hoàn chỉnh có đóng kèm các giấy tờ bản gốc theo quy định (bao gồm: phiếu đăng ký cơ sở thực tập, nhật ký thực tập, phiếu đánh giá của cơ sở thực tập, phiếu chấm đánh giá của GVHD, kết quả Turnitin có xác nhận của GVHD);

Sinh viên ghi chung file mềm các chuyên đề thực tập theo đơn vị lớp vào 01 đĩa CD, thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, tên đề tài, họ và tên giảng viên hướng dẫn;

Sinh viên nộp lại chuyên đề thực tập bìa cứng và đĩa CD cho Viện ĐTTT, CLC & POHE.

Sinh viên

Trước ngày 18/06/2020

- Tổng hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên

Viện ĐTTT, CLC&POHE

 

 

 


Số lượt đọc: 734 - Cập nhật lần cuối: 23/04/2020 09:13
BÀI ĐÃ ĐĂNG