Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: 32/TB-VĐTTT,CLC&POHE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

                      

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian nộp sản phẩm NCKH sinh viên 2020

Kính gửi: Các nhóm NCKH sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã tổ chức triển khai hoạt động NCKH dành cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2019-2020.

Căn cứ công văn số 1537/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đề tài đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020.

Căn cứ công văn số 635/ĐHKTQD-QLKH ngày 4/5/2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc điều chỉnh thời gian của hoạt động “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2020

Đề nghị các nhóm nghiên cứu hoàn thiện nghiên cứu và nộp bài theo thời gian sau:

Thời gian: Từ ngày 18/05 – 20/05/2020

Hình thức nộp bài: Các nhóm nghiên cứu nộp 02 bản cứng đề tài và các phụ lục theo quy định tại văn phòng 310 nhà A1 trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho ms Phượng.

Chú ý: Các nhóm nghiên cứu có thể nộp kèm Danh mục công trình khoa học đã công bố của nhóm (nếu có)

Quy định trình bày của đề tài: sinh viên xem lại các thông báo trước.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các lớp TT ĐTTT, CLC & POHE;
- Lưu VP Viện.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký) 

 TS Lương Thu Hà

 

 


Số lượt đọc: 499 - Cập nhật lần cuối: 08/05/2020 10:15
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
51
1,616
22,593
524,685