Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /TB- V. ĐTTT,CLC&POHE                          Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

 

 

Căn cứ thông báo số: 437/TB- ĐH KTQD ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE.

Căn cứ vào Quyết định số: 879/QĐ – ĐHKTQD ngày 05/05/2020 về việc hỗ trợ học phí cho sinh viên hệ chính quy do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian, kế hoạch nộp học phí học kỳ 02 năm 2019 - 2020 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

  1. Thời gian nộp học phí:

 Từ 8h00 ngày 01/06/2020  đến 16h00 ngày 20/06/2020.

  1. Hình thức nộp học phí: Sinh viên nộp học phí theo phương thức sau:

Phương thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Số tài khoản: 999926668888 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11191216_Ngân hàng CLC  khóa 59_ Phạm Thị Hằng).

  1. Mức thu học phí (Sinh viên nộp học phí theo số tiền cụ thể tại cột C )

TT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK2 năm học 2019 -2020

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

Giảm 5% học phí HK2 năm học 2019-2020

 

 

(A)

(B)

(C)

1

 

Chương trình tiên tiến:

 

 

 

Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, KDQT – Khóa 58,59,60.

5.800.000

29.000.000

27.550.000

Chuyên ngành Tài chính ; Kế toán; Kinh doanh quốc tế , Phân tích kinh doanh – Khóa 61

6.000.000

30.000.000

28.500.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 58,59,60

4.000.000

20.000.000

19.000.000

Chương trình Chất lượng cao khóa 61

4.200.000

21.000.000

19.950.000

3

Chương trình POHE khóa 58,59,60

4.100.000

20.500.000

19.475.000

Chương trình POHE khóa 61

4.200.000

21.000.000

19.950.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 58,59,60,61

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu V.ĐTTT

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

TS. Vũ Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 7631 - Cập nhật lần cuối: 29/05/2020 11:39
BÀI ĐÃ ĐĂNG