Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên khóa 58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TT, CLC & POHE

Số:    /TB- VĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

    

THÔNG BÁO

Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên khóa 58

Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 58

            - Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE khóa 58

  1. Mục đích

- Giúp sinh viên có thể lưu lại những kỷ niệm thời sinh viên của bản thân cũng như thông tin của bạn bè trong toàn khóa học

- Giúp Nhà trường lưu giữ được thông tin và hình ảnh của tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp qua mỗi khóa học để giới thiệu đến các sinh viên khóa sau và những đoàn khách từ nơi khác đến thăm và làm việc tại trường.

  1. Nội dung kỷ yếu

- Phần 1: Giới thiệu về Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Phần 2: Giới thiệu về chương trình học, ban quản lý chương trình; danh sách giảng viên tham gia giảng dạy, khung chương trình đào tạo.

- Phần 3: Hình ảnh các tân cử nhân & thông tin trích ngang.

  1. Tổ chức thực hiện:
  2. 1 Đối với sinh viên khóa 58:Yêu cầu mỗi sinh viên nộp cho lớp trưởng các tài liệu cần thiết sau đây để in kỷ yếu:

- Kiểm tra và sửa chữa các thông tin cá nhân tại Phần mềm QLĐT trực tuyến (www.myaep.neu.edu.vn)

- Tải 3 ảnh cá nhân lên hệ thống.

- Bổ sung thông tin cá nhân và thành tích nổi bật ở trong trường và ngoài trường (nếu có) trên hệ thống

- Chia sẻ cảm nhận về quá trình học tập, tại Viện ĐTTT, CLC & POHE trên hệ thống.

4. Cán bộ lớp gửi 2 ảnh chụp kỷ yếu của tập thể lớp cho giáo viên Chủ nhiệm. Tiêu đề ghi rõ: Chương trình_lớp_ảnh kỷ yếu. VD: Tientien_TaichinhB_anhkyyeu)

  • Lưu ý: Để sản phẩm có chất lượng in tốt, ảnh nên có độ phân giải lớn (Dimensions nên từ 1000x1000 pixel trở lên).
  • Xem hướng dẫn chi tiết
  1. 2. Đối với giáo viên chủ nhiệm:Mỗi giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm sau đây:

- Thông báo cho các lớp biết kế hoạch biên soạn kỷ yếu.

- Yêu cầu mỗi lớp nộp đầy đủ ảnh và thông tin cá nhân theo yêu cầu biên soạn.

  1. Thời gian:

4.1. Thời gian gửi ảnh của sinh viên: Trước ngày 30/6/2020.

4.2. Thời gian biên tập: Từ 01/7/2020 đến 31/7/2020 (dự kiến).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VĐTTT,CLC&POHE

VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Phạm Đan Khánh

=====

Hướng dẫn cập nhật thông tin

 =====

 


Số lượt đọc: 1239 - Cập nhật lần cuối: 08/06/2020 15:40
BÀI ĐÃ ĐĂNG