Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB- V. ĐTTT,CLC&POHE  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

                        

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí  kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 58

 

 

Căn cứ thông báo số: 437/TB- ĐH KTQD ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Viện ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian, kế hoạch nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 58 như sau:

  1. Thời gian nộp học phí: Từ 8h00 ngày 22/06/2020 đến 16h00 ngày 10/07/2020.
  2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

Phương thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11161216_Tài chính Tiên tiến  khóa 58_ Phạm Thanh Hằng).

  1. Mức thu học phí:

STT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí kỳ 9 của sinh viên CTTT

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính, Kế toán – Khóa 58

5.800.000

29.000.000

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT  khóa 58.

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu Viện ĐTTT

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Vũ Văn Ngọc

 


Số lượt đọc: 563 - Cập nhật lần cuối: 22/06/2020 08:03
BÀI ĐÃ ĐĂNG