Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo Lịch thi phụ (cập nhật 2/7)

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 1049/ĐHKTQD-V.ĐTTT

V/v công bố lịch thi phụ HK 2 năm học 2019-2020

CTTT, CLC, POHE và PTKD K59, K60 và K61

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

            

Kính gửi:

 - Các Khoa, Viện, Bộ môn
 - Các Đơn vị có liên quan

Căn cứ vào Thông báo số 976/ ĐHKTQD-V.ĐTTT ngày 16/06/2020 về việc tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Nhà trường công bố lịch thi phụ học kỳ 2 năm 2019-2020 của các học phần mở cho các lớp K59, K60, K61. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

 1. Đề nghị thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập/GVCN và sinh viên được biết và tổ chức công tác thi theo đúng quy định, quy chế đã ban hành hành. (Các Khoa, Bộ môn tải Lịch thi trên mạng Trường theo địa chỉ: neu.edu.vnvào mục Thông báo hoặc vào www.aep.neu.edu.vn).
 2. Giảng viên ra đề thi và in sao đề thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD.
 3. Các học phần của Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh nộp đề thi về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để Viện chuyển đề gốc và in sao đề tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
 4. Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh. Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng 311, nhà A1.

Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lịch thi đề nghị gửi văn bản về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 02/07/2020 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan, phòng 307 nhà A1, theo địa chỉ Email: loanht@neu.edu.vn; điện thoại 0989138779).

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Hội đồng Trường (để b/c);

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Như đề gửi;

- Lưu: P.TH, V.ĐTTT, CLC&POHE.

 

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)   

                      

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

============ 

TRÍCH NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC

TỔ CHỨC THI, CHẤM THI, TRẢ ĐIỂM

 1. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm duyệt đề thi theo đúng quy định về nội dung, hình thức, số lượng đề gốc và cử người được ủy quyền, phối hợp với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục để in sao theo đúng thời gian quy định của Nhà trường. Riêng đối với Chương trình Tiên tiến, Chương trình Phân tích kinh doanh đề nghị giảng viên nộp đề thi về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (phòng 309 và 310 nhà A1) trước khi chuyển đề gốc tới Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí để in sao.
 2. Trưởng Bộ môn quán triệt đến cán bộ coi thi về việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế: trong phòng thi, sinh viên không được sử dụng phương tiện thu phát, truyền tin dưới bất kỳ hình thức nào; các hình thức vi phạm quy chế cần được triệt để xử lý (có mẫu biên bản xử lý kỷ luật và trích những quy định về xử lý kỷ luật kèm theo công văn này).
 3. Bộ môn chỉ tổ chức các ca thi theo đúng giờ của ca thi nhà trường đã quy định, tuyệt đối khônggọi sinh viên vào phòng thi trước giờ bắt đầu của ca thi. Đối với thi trắc nghiệm trên máy tính, những trường hợp đi thi muộn quá thời gian quy định: hệ thống tự động khóa ca thi và cho điểm không nên sinh viên sẽ phải đăng ký học lại.
 4. Thời gian chấm bài thi và thông báo điểm của 01 học phần tối đa là 07 ngày làm việc tính từ ngày thi (Trích Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/10/2017)
 5. Các Bộ môn trả điểm thi cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo quy định của Nhà trường để Viện tiến hành nhập điểm lên phần mềm quản lý đào tạo.
 6. Các Bộ môn tiến hành coi thi, chấm thi theo đúng quy định. Bộ môn tuyệt đối không bổ sung tên sinh viên vào danh sách thi khi chưa có xác nhận của Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Những sinh viên khôngtham dự kiểm tra giữa kỳ được nhận điểm 0 cho điểm kiểm tra; Những trường hợp sinh viên không có điểm, bộ môn cần ghi rõ như sau: học lại (HL),  vắng thi có phép (vắng có phép), vắng thi không phép(vắng thi), vi phạm quy chế thi (VPQC thi)
 7. Đối với những học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, sau khi kết thúc ca thi, Trưởng Bộ môn gửi bản gốc Kết quả thi máy kèm theo Danh sách thi và bảng điểm học phần (có đủ điểm thành phần) cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để nhập điểm và lưu 01 bản tại Bộ môn.
 8. Trường hợp có điều chỉnh về số phòng thi, đề nghị gặp đ/c Hoàng Tố Loan tại phòng 307 nhà A1 để được xác nhận.
 9. Thời gian của các ca thi tự luận như sau:

Ca 1 từ 7 giờ 00’, ca 2 từ 9 giờ 00’ Ca 3 từ 13 giờ 00’, ca 4 từ 15 giờ 00’.

      Đối với các môn thi tự luận trên máy tính, vẫn thi 4 ca/1 ngày như bình thường. 
      *  Riêng thi trắc nghiệm trên máy tính: Bố trí 6 ca thi/ngày: 

      Ca 1 : từ 7 giờ – 8 giờ Ca 2 : 8 giờ 30 – 9 giờ 30 Ca 3: 10 giờ – 11 giờ     

      Ca 4 : từ 13 giờ – 14 giờ  Ca 5 : 14giờ 30 – 15 giờ 30  Ca 6 : 16 giờ – 17 giờ

==================

Lịch thi (cập nhật 2/7)

 ==================


Số lượt đọc: 2874 - Cập nhật lần cuối: 30/06/2020 17:56
BÀI ĐÃ ĐĂNG