Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Thực tập đợt 1 – Chương trình Tiên tiến khóa 59

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

                                                            

Số: 1252/KH- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

                                                         

 

KẾ HOẠCH

Thực tập đợt 1 – Chương trình Tiên tiến khóa 59

                                                        

Căn cứ Kế hoạch học tập của Chương trình tiên tiến Khóa 59, Ban Giám hiệu quyết định kế hoạch thực tập đợt 1 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU THỰC TẬP

-           Củng cố, nâng cao kiến thức lý luận đã học; gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo.

-           Giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vận dụng vào thực tế để phân tích các chính sách hoặc giải quyết các vấn đề thuộc ngành và chuyên ngành đào tạo như phân tích đánh giá các hoạt động quản lý và kinh doanh tại cơ sở, kiến nghị các biện pháp đổi mới và hoàn thiện hệ thống kinh doanh.

-           Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế.

-            Tạo cho sinh viên có cơ hội phát hiện những kiến thức và kỹ năng còn thiếu để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện.

-           Rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc của người cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

 1. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP

Tổng thời gian thực tập đợt 1 là 08 tuần, gồm 02 tuần chuẩn bị cho đợt thực tập và 06 tuần thực tập tại cơ sở thực tế.

 1. 1. Kế hoạch thời gian
 2. 1.1. Chuẩn bị thực tập: Thời gian chuẩn bị thực tập từ 07/09/2020 đến hết ngày 20/09/2020. Trong thời gian này sinh viên phải thực hiện các công việc sau đây:

-        Tham dự buổi tổ chức tập huấn, phổ biến mục đích, nội dung, kế hoạch thực tập.

-        Nhận nhóm và nhận giáo viên hướng dẫn.

-        Liên hệ với giáo viên hướng dẫn để xin ý kiến của giáo viên hướng dẫn về nội dung thực tập và viết báo cáo.

-        Liên hệ địa điểm thực tập, yêu cầu:

+ Sinh viên chuyên ngành Tài chính: Địa điểm thực tập gồm các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán có tư cách pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

+ Sinh viên chuyên ngành Kế toán: Địa điểm thực tập gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô vừa, thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên (không thực tập ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp, tài chính, ngân hàng, chứng khoán). Khuyến khích sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

+ Địa điểm thực tập phải đảm bảo sinh viên được làm việc thực tế tại cơ sở thực tập.

+  Khuyến khích lựa chọn địa điểm thực tập đợt 1 và đợt 2 tại cùng một cơ sở.

 1. Giai đoạn thực tập: 6 tuần, từ ngày 21/09/2020 đến 30/10/2020. Sau thời gian thực tập sinh viên nộp báo cáo thực tập cho Viện ĐTTT, CLC & POHE.

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

07/09/2020- 20/09/2020

 

- Phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên

- Nhận giáo viên hướng dẫn

- Chuẩn bị đề cương báo cáo thực tập

Viện ĐTTT, CLC&POHE

Giáo viên hướng dẫn

21/09/2020- 02/10/2020

 

- Sinh viên xuống cơ quan thực tập, thu thập tài liệu và hoàn thiện đề cương

- Nộp đề cương cho giáo viên hướng dẫn

- GVHD chỉnh sửa đề cương và trả cho sinh viên

- Thông báo họ tên, điện thoại và chức danh người hướng dẫn tại công ty cho Viện (Lập danh sách theo từng nhóm)

- Sinh viên nộp bản đề cương có bút tích của giáo viên hướng dẫn cho Viện

Giáo viên hướng dẫn

03/10/2020- 18/10/2020

 

- Viết báo cáo thực tập

- Nộp báo cáo thực tập cho GVHD

Giáo viên hướng dẫn

19/10/2020-25/10/2020

 

- GVHD đọc và góp ý kiến cho sinh viên

- Sinh viên nộp bản báo cáo có bút tích của giáo viên cho Viện

Giáo viên hướng dẫn

26/10/2020- 30/10/2020

 

- Sinh viên hoàn thiện báo cáo thực tập

- Xin ý kiến nhận xét của công ty

- Sinh viên nộp 01 bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn, 01 bản hoàn chỉnh có nhận xét của công ty thực tập cho Viện

Giáo viên hướng dẫn

02/11/2020- 13/11/2020

- Giáo viên chấm báo cáo thực tập và nộp kết quả về Viện ĐTTT, CLC & POHE

 

Giáo viên hướng dẫn

16/11/2020-20/11/2020

- Tập hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên

Viện ĐTTT, CLC & POHE

 

 1. 2 Nội dung thực tập

Trong thời gian thực tập đợt 1, sinh viên phải thực hiện các công việc sau đây:

 • Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về công ty, gồm chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, thực trạng hoạt động kinh doanh,... và phát hiện một vấn đề cần giải quyết và đề xuất hướng giải quyết vấn đề đó. Cụ thể:

Sinh viên chuyên ngành Tài chính tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận trực thuộc;

+ Thực trạng hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động của công ty;

+ Những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và phương hướng phát triển của công ty;

+ Thực trạng tình hình tài chính của công ty và phát hiện một vấn đề liên quan đến tài chính cần giải quyết và hướng giải quyết vấn đề đó.

Sinh viên chuyên ngành Kế toán tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận trực thuộc;

+ Thực trạng hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động của công ty;

+ Những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và phương hướng phát triển của công ty;

+ Thực trạng về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty:

+ Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên các phần hành kế toán; chính sách kế toán như chế độ kế toán, kỳ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT, phương pháp kế toán hàng tồn kho, khấu hao TSCĐ, kế toán ngoại tệ; việc tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán;

+ Đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán tại công ty.

-      Tham gia thường xuyên vào một công việc cụ thể tại công ty để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

-      Viết báo cáo thực tập đợt 1.

 1. 3 Phương pháp thực tập
 2. 3.1 Trước khi xuống cơ sở thực tập

-      Tham gia tập huấn về thực tập cuối khóa do Viện ĐTTT, CLC&POHE tổ chức, bao gồm mục đích, yêu cầu của đợt thực tập và cách viết 1 bài báo cáo.

-      Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến công ty dự kiến thực tập.

-      Chuẩn bị kế hoạch thực tập.          

 1. 3.2 Sau khi xuống cơ sở thực tập

-      Nghe cán bộ cơ sở thực tập giới thiệu tổng hợp về tình hình đơn vị, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị và các hoạt động chính của cơ sở.

-      Nghiên cứu tài liệu, trao đổi, khảo sát, phỏng vấn các cán bộ của cơ quan thực tế để lấy thông tin tư liệu phục vụ viết báo cáo thực tập.

-      Tham gia công tác cụ thể theo yêu cầu của cơ sở thực tập.

-      Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, kế hoạch thực tập của trường, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia cơ sở thực tập.

-      Thu tập tài liệu và viết báo cáo thực tập.

 1. 3.3 Yêu cầu về báo cáo thực tập

-        Báo cáo thực tập viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.

-        Số trang của báo cáo thực tập: từ 15 đến 20 trang đánh máy, khổ A4.

-        Trình bày báo cáo thực tập: Phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13, cách dòng 1,3; kiểu gõ Unicode, lề trên 2,5cm, lề dưới 3,0 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2,0 cm. Số trang đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang.

-        Báo cáo thực tập phải tuân thủ các quy định của Nhà trường về việc đánh giá qua phần mềm liêm chính trong học thuật Turnitin.

-        Trong báo cáo thực tập sinh viên phải có ý kiến nhận xét, đánh giá và xác nhận của cơ quan thực tập.

-        Sinh viên nộp 01 bản báo cáo thực tập cùng bản thảo, có bút tích của giáo viên  hướng dẫn cho Viện ĐTTT, CLC&POHE. Phầm mềm báo cáo ghi chung cả nhóm vào đĩa CD và thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, đơn vị thực tập, họ và tên giáo viên hướng dẫn.

-        Sinh viên nộp 01 bản báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn để chấm điểm. Điểm báo cáo thực tập là điểm do giáo viên hướng dẫn chấm.

 1. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO

-        Trong quá trình thực tập, vào chiều thứ 6 hàng tuần, sinh viên báo cáo cho giáo viên hướng dẫn và Viện về kết quả thực tập của tuần đó. Trong báo cáo ghi rõ những công việc đã làm được trong tuần (gồm cả việc thu thập tài liệu, viết báo cáo, và thực hiện các công việc tại công ty), những thuận lợi và khó khăn gặp phải trong quá trình thực tập.

-        Trong quá trình thực tập, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất quá trình thực tập của sinh viên. Nếu sinh viên nào vắng mặt trong các buổi kiểm tra mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. 1. Tổ chức thực hiện
 3. 1.1. Đối với BQL và Viện ĐTTT, CLC & POHE
 • BQL và Viện ĐTTT, CLC & POHE phối hợp với các phòng ban, khoa/viện có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, kiểm tra các nhóm thực tập để nắm tình hình chung và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian thực tập. Viện trưởng Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE có trách nhiệm phân công giáo viên hướng dẫn.

-        Họp với giáo viên hướng dẫn để triển khai hoạt động thực tập cho sinh viên.

 1. 1.2. Đối với giáo viên hướng dẫn
 • Cùng với cơ quan thực tập thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực tập của sinh viên.
 • Phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn thực tập cho Viện ĐTTT, CLC & POHE

-        Toàn quyền quyết định về chất lượng báo cáo thực tập của sinh viên, chịu trách nhiệm trước nhà trường về tiến độ thực tập, sự trùng lặp của báo cáo thực tập của sinh viên.

 1. 1.3. Đối với sinh viên
 • Trong quá trình thực tập sinh viên phải chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch thực tập, kỷ luật lao động tại cơ sở thực tập; tranh thủ sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và cán bộ cơ sở thực tập trong quá trình viết báo cáo thực tập và có quan hệ tốt với cơ quan thực tập.
 • Khi hoàn thành báo cáo phải xin nhận xét trước khi nộp về Viện theo kế hoạch chung.

-        Những sinh viên không hoàn thành báo cáo thực tập hoặc nộp chậm thời gian sẽ bị xử lý theo quy định chung.

 1. 2. Chấm báo cáo thực tập

Chấm báo cáo thực tập sẽ do giáo viên hướng dẫn đảm nhiệm.

 1. 3 . Điểm báo cáo thực tập

-         Điểm báo cáo thực tập là điểm do giáo viên hướng dẫn chấm. Điểm thực tập đợt 1 sẽ chiếm 1/3 điểm cuối cùng của chuyên đề thực tập cuối khóa. Điểm báo cáo thực tập được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị, giảng viên, sinh viên phản ảnh tình hình với Ban Quản lý qua Viện ĐTTT, CLC & Pohe để giải quyết. (Liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Email: hantt@neu.edu.vn, điện thoại: 0979482008 hoặc máy lẻ 5321).

                                                 

 

Nơi nhận:

- Giáo viên hướng dẫn (để thực hiện);

- Các lớp TCTT K59, KTTT K59 (để thực hiện);

- Lưu TH, V.ĐTTT,CLC & POHE.

 

HIỆU TRƯỞNG

           

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 647 - Cập nhật lần cuối: 06/08/2020 17:12
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
85
2,270
5,173
536,188