Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến Khóa 61 đợt 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:   1406/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    

Hà Nội, ngày 26  tháng 08 năm 2020

                                                         

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên

Chương trình Tiên tiến Khóa 61 đợt 2

                                                        

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định về miễn học, miễn thi và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (áp dụng từ khóa 59).

 1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
  1. Mục đích
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên trước khi bắt đầu các môn học chuyên môn bằng Tiếng Anh.
 • Cho phép những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện về ngoại ngữ được học tiếp các học phần trong chương trình đào tạo.
 • Đảm bảo kế hoạch học tập theo đúng thời gian quy định.
 • Sinh viên không đạt kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của Chương trình Tiên tiến vẫn được đang ký theo học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh nhưng phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương trong vòng 6 tháng (kể từ thời điểm quyết định công nhận kết quả đánh giá năng lực) hoặc phải dự thi lại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ . Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh, sinh viên sẽ phải trở về lớp ban đầu khi nhập học Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc học cùng với khóa sau.
  1. Yêu cầu
 • Tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng trình độ của sinh viên.
 1. ĐỐI TƯỢNG
 2. 1. Đối tượng dự thi
 • Sinh viên Chương trình Tiên tiến khóa 61 đã tích lũy đủ học phần Tiếng Anh theo quy định nhưng chưa tham dự kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 1.
 1. 2. Đối tượng được miễn thi

- Những sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt từ 6.0 IELTS trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

- Sinh viên miễn thi phải làm Đơn đề nghị được miễn kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ (Mẫu K59.03) nộp cùng bản sao công chứng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế cho GVCN tại phòng 310 tầng 3 nhà A1 để tổng hợp, trình Hiệu trưởng ra quyết định miễn thi.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. 1. Thời gian: ngày thi 30/08/2020.
 3. 2. Địa điểm: Tại giảng đường A2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 4. 3. Kế hoạch:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Trước 26/08/2020

Thông báo lịch thi trên trang web: aep.neu.edu.vn

Viện ĐTTT, CLC & POHE

27/08/2020

Khoa NNKT in 3 bộ đề thi cho CTTT và đáp án gửi Viện ĐTTT, CLC& POHE

Phòng KT & ĐBCLGD chọn đề (bốc thăm ngẫu nhiên) và in sao đề thi theo quy định;

Viện ĐTTT thông báo danh sách dự thi lên website.

Phòng KT & ĐBCLGD

Viện ĐTTT, CLC & POHE

7h30- 11h30

30/08/2020

Tổ chức cho sinh viên thi các kỹ năng:

Nghe, Đọc, Viết

Khoa NNKT

13h00-17h00

30/08/2020

Tổ chức cho sinh viên thi kỹ năng: Nói

Khoa NNKT

31/08/2020 – 03/09/2020

Dọc phách

Phòng KT & ĐBCLGD

04/09/2020 –07/09/2020

Chấm thi

Khoa NNKT

08/09/2020 –09/09/2020

Ghép phách, tổng hợp kết quả

Phòng KT & ĐBCLGD

10/09/2020 – 11/09/2020

Thông báo kết quả thi;

Nhận đơn phúc tra bài thi.

Viện ĐTTT, CLC & POHE

18/09/2020

Thông báo kết quả phúc tra bài thi.

Viện ĐTTT, CLC & POHE

 1. PHÂN CÔNG CỤ THỂ
  1. Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm chính tổ chức kỳ thi:

 • Chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho kỳ thi trình Ban giám hiệu phê duyệt;
 • Thông báo đến sinh viên kế hoạch cụ thể;
 • Lên danh sách sinh viên, phân phòng thi, báo số lượng sinh viên cho Khoa NNKT;
 • Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị sắp xếp giảng đường thi;
 • Phối hợp với Khoa NNKT in đề thi, tổ chức kỳ thi, thông báo điểm cho sinh viên;
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi: giấy, bút, văn phòng phẩm…..;
 • Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi;
 • Lập danh sách sinh viên thuộc diện miễn thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình Hiệu trưởng ra Quyết định;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan như: Phòng Tài chính - Kế toán, Quản trị thiết bị, Khoa NNKT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình POHE khóa 61 nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ ngoại ngữ của sinh viên.
 1. 2. Khoa Ngoại ngữ kinh tế
 • Phân công và bố trí cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi nói ngày 30/08/2020;
 • Chuẩn bị đài cho phần thi nghe;
 • Bố trí cán bộ chấm bài thi Nghe, Đọc, Viết.
 1. 3. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Chọn đề (bốc thăm ngẫu nhiên) và in sao đề thi theo quy định;

- Dọc phách;

- Ghép phách, tổng hợp kết quả gửi Viện ĐTTT, CLC & POHE.

 1. 4. Phòng Quản trị thiết bị

- Bố trí giảng đường cho kỳ thi theo đề nghị của Viện ĐTTT, CLC & POHE.

 1. 5. Phòng Tài chính - Kế toán

- Thanh toán kinh phí tổ chức kỳ thi theo dự trù của Viện ĐTTT, CLC & POHE được Ban Giám Hiệu duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông/Bà trưởng các Khoa/ Viện, Bộ môn, các Phòng/ Ban có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đánh giá được trình độ tiếng anh của sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu P.TH, VĐTTT, CLC & POHE.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

PGS. TS Phạm Hồng Chương

 =====

Danh sách thi

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 512 - Cập nhật lần cuối: 28/08/2020 17:12
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
60
915
19,080
309,066