Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH V/v Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 2 năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:   2100  /KH - ĐHKTQD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  04   tháng 12   năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 2 năm 2020

Căn cứ vào Quy định đào tạo hệ chính quy đào tạo theo Chương trình Tiên tiến được ban hành theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012; theo Chương trình Chất lượng cao được ban hành theo số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2015, theo Chương trình POHE được ban hành theo  số 1298/QĐ-ĐH KTQD, ngày 21/12/2012;

Căn cứ vào Quyết định số 327/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/05/2012 của Hiệu trưởng về việc tổ chức học lại cho sinh viên học tập để lấy bằng tốt nghiệp đại học chính tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Theo đề nghị của Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kế hoạch tổ chức học lại theo hình thức lớp riêng cho sinh viên Chương trình Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE đợt 2 năm 2020 với các nội dung như sau:

 1. Đối tượng học:

Tất cả các sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 và 59 thuộc các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, không áp dụng đối với những học phần sinh viên học lần đầu, học cải thiện điểm.

 1. Thời gian:

Thời gian tổ chức từ   3/12/2020 - 29/05/2021 (bao gồm cả thời gian học, thi và trả điểm về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE);

Viện sẽ phối hợp với Khoa/Bộ môn chuyên ngành bố trí lịch học, lịch thi và thông báo cho sinh viên biết.

 1. Học phí:

Sinh viên phải nộp học phí trước khi học. Mức học phí học lại lớp riêng và chế độ thanh toán được thực hiện theo quy định của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

 1. Các học phần mở dự kiến mở lớp riêng:

Sinh viên khóa 55,56, 57, 58 và 59 có thể đăng ký tất cả các học phần chưa đạt để hoàn thành chương trình học tập của khóa học;

Tất cả các học phần do thay đổi CTĐT nên đã không giảng dạy từ khóa 59;

Các học phần đặc thù như Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.

 1. Tổ chức thực hiện.
 2. 1. Đối với sinh viên

 Bước 1: Sinh viên nộp đơn đăng ký học (theo mẫu đính kèm) cho GVCN trong thời gian từ 03/12/2020 đến 20/12/2020;

Bước 2: Sinh viên gặp GVCN để nhận lại đơn có xét duyệt của Viện và chuyển khoản học phí cho Nhà Trường (chỉ những sinh viên đã nộp học phí mới được xếp lớp) trong thời gian từ 22/12/2020 đến 25/12/2020;

Bước 3: Sinh viên vào website của Viện hoặc liên hệ với GVCN để biết danh sách lớp, lịch học, lịch thi từ ngày 26/12/2020;

 1. 2. Đối với giảng viên:

Giảng viên giảng dạy, chấm bài kiểm tra, bài thi theo thời gian quy định.

 1. 3. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức và thực hiện kế hoạch;

Các CVHT/GVCN các chương trình theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và xác nhận đơn xin học lại của sinh viên, sắp xếp đơn theo các lớp chuyên ngành.

 1. 4. Phòng Tài chính – Kế toán

Phối hợp với Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE kiểm tra học phí của sinh viên và thanh toán cho các cá nhân, đơn vị theo quy định;

            Để tổ chức tốt công tác học lại, đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

 • BGH (để B/c);
 • Các Khoa, Viện, Bộ môn (để phối hợp);
 • TC-KT (để phối hợp);
 • Lưu TH, VĐTTT,CLC &POHE.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 ==

Mẫu đơn


Số lượt đọc: 1412 - Cập nhật lần cuối: 11/12/2020 08:36
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
88
5,226
16,431
639,849