Trang chủ » Thông báo
Thông báo
QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định mức thu học phí học lại của sinh viên CTTT, CLC & POHE; chuyên ngành Phân tích kinh doanh học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––––––

Số: ..…./QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày…. tháng…. Năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định mức thu học phí học lại của sinh viên CTTT, CLC & POHE; chuyên ngành Phân tích kinh doanh học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

           Căn cứ Luật số 34/2018/QH18 ngày 19/11/2018 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH;

           Căn cứ Quyết định số 368/QĐ – TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015- 2017;

                Căn cứ Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 07/11/2017 của Chính phủ trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ vào tờ trình số:……/TTr-CTTT,CLC&POHE ngày …./…./2020 đề xuất mức thu học phí học lại của sinh viên CTTT, CLC & POHE; chuyên ngành Phân tích kinh doanh học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã được BGH, P.TCKT phê duyệt;

Xét đề nghị của P.TCKT,  Viện Trưởng V. ĐTTT, CLC & POHE;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức thu học phí học lại của sinh viên CTTT, CLC & POHE các khóa 59,60,61 và chuyên ngành Phân tích kinh doanh khóa 61 học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

 

TT

Nội dung

Mức thu học phí học lại/01 tín chỉ (VNĐ)

1

Lớp học ghép, bằng Tiếng Việt

765.000

2

Lớp học riêng, bằng Tiếng Việt

1.100.000

3

Lớp học ghép, bằng Tiếng Anh

1.400.000

4

Lớp học riêng, bằng Tiếng Anh

1.900.000

Điều 2: Các quy định khác về tổ chức lớp học lại áp dụng theo quy chế thu chi nội bộ của Trường ĐH KTQD.

Điều 3: Quyết định này được áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Điều 4: P.TCKT, P.Tổng hợp, Viện Đào tạo tiên tiến, CLC& POHE và các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Lưu: V. ĐTTT, P.TH.

 HIỆU TRƯỞNG

  

 PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

 


Số lượt đọc: 2519 - Cập nhật lần cuối: 23/12/2020 17:14
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
120
3,819
43,583
763,260