Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE Đợt 2 năm 2020

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐTTT,CLC&POHE

Số: 175 /KH-VĐTTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 29 tháng12 năm 2020

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy,

chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE

Đợt 2 năm 2020

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDDT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Quy định đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012; Quyết định số 389/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/03/2019; Quyết định số 1300/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 (áp dụng cho sinh viên CT Tiên tiến); Quyết định số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/07/2015 (áp dụng cho sinh viên CT Chất lượng cao) và Quyết định số 1298/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 (áp dụng cho sinh viên CT POHE) của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Nhà trường tổ chức thực hiện công tác xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên hệ đại học chính quy theo kế hoạch thời gian và phân công nhiệm vụ như sau:

I ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ THỜI ĐIỂM XÉT

Đối tượng rà soát: toàn bộ sinh viên các lớp Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE từ khóa 54 đến khóa 61.

Mục tiêu: Tổng hợp, đánh giá thực trạng học tập của từng sinh viên, báo cáo, trình Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học phương án xử lý.

Thời điểm xét: thời điểm lấy kết quả học tập là kết thúc học kỳ 2 năm học 2019-2020 (31/7/2020)

II QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Xét thôi học

Sinh viên thuộc diện xét thôi học gồm:

Những sinh viên hết thời hạn nghỉ học tạm thời nhưng không có đề nghị được tiếp tục quay trở lại học tập (bảo lưu quá hạn/ bỏ học);

Sinh viên khóa 55 trở về trước không thuộc đối tượng ưu tiên đã quá thời gian đào tạo;

Sinh viên khóa 55 về trước thuộc diện ưu tiên nhưng có kết quả học tập kém (sinh viên khóa 54, 55 bị cảnh báo học tập từ 2 lần liên tiếp trở lên);

Các sinh viên có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt qua giới hạn theo quy định;

Các sinh viên bỏ học, nghỉ học không lý do (theo quy chế công tác sinh viên)

2. Xét cảnh báo học tập

Áp dụng điều 16 của QĐ số 17/VBHN-BGDĐT và điều 17 của các QĐ số 1298/QĐ-ĐHKTQD, QĐ số 1059/QĐ-ĐHKTQD, QĐ số1298/QĐ-ĐHKTQD để xét cảnh báo. Cụ thể:

Cảnh báo đối với những sinh viên từ khóa 61 trở về trước có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2019-2020 < 1.0 điểm (hệ 4) hoặc có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ;

Cảnh báo đối với những sinh viên khóa 54, 55, 56, 57, 58 có điểm chung bình chung học tập tích lũy <1.8;

Cảnh báo đối với những sinh viên khóa 59 có điểm trung bình chung học tích lũy <1.6;

Cảnh báo đối với những sinh viên khóa 60 có điểm trung bình chung tích lũy <1.4;

Cảnh báo đối với những sinh viên khóa 61 có điểm trung bình chung tích lũy <1.2.

3. Thời gian thực hiện

  1. 1 Các bước thực hiện

Các GVCN/CVHT gửi danh sách cụ thể kèm minh chứng cho Lãnh đạo Viện ĐTTT, CLC và POHE (danh sách phải nêu rõ lý do đối với từng trường hợp cụ thể). Lãnh đạo Viện sẽ xem xét và xác nhận cho từng trường hợp sinh viên;

Các GVCN/CVHT có trách nhiệm thông báo cho sinh viên và gia đình sinh viên thuôc đối tượng thôi học, bị cảnh báo học tập và có kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, hỗ trợ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

  1. 2 Các mốc thời gian

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Sản phẩm

Trước ngày 16/01/2021

-Trao đổi tình hình học tập, tìm hiểu tình trạng sinh viên với gia đình

-Lập danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo, thôi học

GVCN

Mẫu M1

Trước ngày 23/01/2021

Họp Hội đồng xét cảnh báo, thôi học cấp Viện

Toàn thể cán bộ Viện

Danh sách M1 cấp Viện đã phê duyệt

Trước ngày 30/01/2021

Họp Hội đồng xét cảnh báo, thôi học cấp Trường

Thành viên hội đồng

Biên bản họp hội đồng

Danh sách M1 cấp trường đã phê duyệt

Trước ngày 06/02/2021

Ban hành Quyết định xét cảnh báo, thôi học

Hiệu trưởng

PVT phụ trách

CB phụ trách

Quyết định

Trước ngày 06/2/2021

Công bố quyết định trên web

Thông báo cho sinh viên và gia đình

CBPT web

GVCN

 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Viện ĐTTT, CLC và POHE

Là đơn vị chủ trì, đầu mối thực hiện kế hoạch. Tổ chức thống kê và tính kết quả học tập của sinh viên trong diện xét. Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho gia đình sinh viên trong quá trình thực hiện;

Kiểm tra, đối chiếu, so sánh với kết quả lưu trữ và thống kê của Trung tâm. Phối hợp, thống nhất với các đơn vị có liên quan lập danh sách dự kiến trình Ban Giám hiệu;

Tổ chức cuộc họp Hội đồng xét thôi học, cảnh báo học tập của Trường. Thực hiện các quyết định của Hội đồng để trình Ban Giám hiệu phê duyệt chính thức;

Thông báo kết quả, trao đổi và tư vấn cho sinh viên và gia đình sinh viên;

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2020 đến hết ngày 06/02/2021.

2. Các đơn vị chức năng khác

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và các đơn vị liên quan: Phối hợp, cung cấp thông tin, xác nhận cho Viện đào tạo TT, CLC & POHE khi được yêu cầu về những trường hợp được ưu tiên, ưu đãi trong học tập; các trường hợp gặp khó khăn cần động viên, giúp đỡ. Hỗ trợ đơn vị trong việc xác định quá trình rèn luyện của sinh viên; Thực hiện công tác tư vấn, định hướng cho các sinh viên

Phòng Tài chính kế toán: phối hợp với Viện đào tạo TT, CLC & POHE để thống nhất quản lý danh sách sinh viên và nghĩa vụ học phí.

Đề nghị Trưởng các đơn vị, các GVCN/CVHT triển khai công tác xét cảnh báo và thôi học đúng quy định và đảm bảo đúng theo kế hoạch thời gian nêu trên. Mọi phản ánh xin gửi về Nhà trường, qua Viện ĐTTT, CLC và POHE, đ/c Phạm Thúy Oanh, Phòng 311, Nhà A1, điện thoại 024.36280280 (máy lẻ 5311)

 

Nơi nhận:

Như đề gửi

Lưu VĐTTT,CLC&POHE

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

TS. Lương Thu Hà

 ==========

 


Số lượt đọc: 1164 - Cập nhật lần cuối: 04/01/2021 14:57
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
19
844
11,702
377,495