Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao Khóa 59 năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 


Số:808/KH-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên hệ chính quy,

Chương trình Chất lượng cao Khóa 59 năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

 Căn cứ Kế hoạch số 2241/KH-ĐHKTQD ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao, khóa 59, năm học 2020-2021;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-VĐTTT ngày 06/04/2021 về việc Kéo dài thời gian hoàn thành chuyên đề thực tập đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 789/ĐHKTQD-QLĐT ngày 05/5/2021 về việc hướng dẫn đánh giá chuyên đề thực tập tốt nghiệp năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19;

Căn cứ thông báo số 797/TB-ĐHKTQD ngày 07/5/2021 về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19;

Nhà trường quy định kế hoạch tổ chức thuyết trình chuyên đề thực tập cho sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 59 như sau:

 1. Thời gian: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 28/5/2021
 2. Địa điểm: Giảng đường A2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 3. Số lượng sinh viên viết chuyên đề thực tập của các chuyên ngành

 

STT

Chuyên ngành

Số sinh viên

Số SV viết chuyên đề Thực tập bằng Tiếng Anh

Số SV viết chuyên đề Thực tập bằng Tiếng Việt

Ghi chú

1

Quản trị doanh nghiệp

49

39

10

 

2

Kiểm toán

98

98

0

 

3

Quản trị Kinh doanh quốc tế

95

53

42

 

4

Quản trị Marketing

58

1

57

 

5

Ngân hàng

35

35

0

 

6

Kinh tế Đầu tư

51

0

51

 

7

Tài chính doanh nghiệp

55

18

37

 

8

Kinh tế quốc tế

99

82

17

 

9

Kinh tế phát triển

29

0

29

 

10

Quản trị nhân lực

24

24

0

 

 

Tổng số

593

350

243

 

 

 1. Đánh giá chuyên đề thực tập
 2. 1. Điều kiện để sinh viên được thuyết trình chuyên đề thực tập
 • Nộp chuyên đề đúng thời gian quy định, theo mẫu quy định chung của Nhà trường và Chương trình Chất lượng cao;
 • Nộp đầy đủ đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, bản thảo chuyên đề thực tập có bút tích của giáo viên hướng dẫn và được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
 1. 2. Tổ chức đánh giá thuyết trình chuyên đề thực tập
 • Hội đồng gồm 02 thành viên chấm (không bao gồm giáo viên hướng dẫn). Trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám hiệu quyết định.
 • Thời gian trình bày tối đa của 01 sinh viên là 20 phút, gồm cả thời gian thuyết trình và trả lời câu hỏi của Hội đồng.
 1. 3. Cơ cấu điểm chuyên đề thực tập

          Điểm chuyên đề thực tập bao gồm 2 điểm: điểm giai đoạn 1 và điểm giai đoạn 2; chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0.1 điểm.         

           Cách tính như sau:

Điểm chuyên đề thực tập = A x 30% + B x 70%

          Trong đó:

          + A: là điểm thực tập giai đoạn 1 (Báo cáo thực tập tổng hợp) chiếm 30% tổng số điểm chuyên đề thực tập, do giảng viên hướng dẫn chấm;

          + B: là điểm thực tập giai đoạn 2, chiếm 70% tổng số điểm chuyên đề thực tập, được tính là điểm trung bình cộng của giảng viên hướng dẫn và 02 thành viên Hội đồng. Trong đó, điểm của giảng viên hướng dẫn là điểm chấm chuyên đề thực tập; điểm của thành viên Hội đồng bao gồm điểm nội dung chuyên đề (chiếm 60%), điểm thuyết trình (chiếm 20%) và điểm trả lời các câu hỏi (chiếm 20%).

 

 

 1. Phân công trách nhiệm
 2. 1. Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực đầu mối, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

 • Nhận chuyên đề thực tập của sinh viên;
 • Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thuyết trình chuyên đề thực tập;
 • Lập danh sách sinh viên thuyết trình chuyên đề thực tập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh;
 • Phối hợp với các Khoa/Viện phân công danh sách giáo viên chấm chuyên đề thực tập cho sinh viên theo từng chuyên ngành; tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định;
 • Sắp xếp thời gian, địa điểm thuyết trình chuyên đề thực tập cho sinh viên theo từng chuyên ngành;
 • Lập các biểu mẫu chấm điểm, mẫu tổng hợp điểm;
 • Tổng hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên trên website của Viện.
 1. 2. Khoa, Viện có triển khai Chương trình Chất lượng cao
 • Gửi danh sách giảng viên tham gia chấm thuyết trình chuyên đề thực tập cuối khóa cho Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (Trong danh sách cần ghi rõ họ và tên; học hàm, học vị; chấm thuyết trình bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt), hạn cuối ngày 15/5/2020;
 • Đôn đốc giáo viên hướng dẫn chấm và gửi điểm đánh giá chuyên đề thực tập cho Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, hạn cuối ngày 27/5/2020;
 • Giảng viên có tên trong danh sách tham gia Hội đồng chấm thuyết trình chuyên đề thực tập của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 59 theo kế hoạch chung của Trường.
 1. 3. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
 • Hướng dẫn quy trình tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề cuối khóa bằng hình thức trực tuyến với phần mềm Microsoft Teams
 • Phối hợp tối đa về mặt kỹ thuật tổ chức bảo vệ trực tuyến cho hội đồng và sinh viên.
 1. 4. Phòng Tài chính - Kế toán

Căn cứ Quy định tạm thời về tài chính đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Phòng Tài chính - Kế toán thanh toán kinh phí cho công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai, chấm thuyết trình chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 59.

 

 

 1. 5. Phòng Tổ chức cán bộ

Lập Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên đề thực tập cuối khóa cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 59.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện)
- Lưu P.TH, V.ĐTTT, CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 


Số lượt đọc: 1742 - Cập nhật lần cuối: 11/05/2021 07:31
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
93
3,557
43,321
762,998