Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐTTT, CLC& POHE

 

    Số: 91/ V.ĐTTT, CLC & POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  04  tháng  11  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

 ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN

 

                    Kính gửi:  - Các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

                            - Sinh viên CTTT, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh

 

 

Thực hiện  "Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2021" tại Kế hoạch số 1777/KH-ĐHKTQD ngày 02/11/2021, Viện đào tạo Tiên tiến và Chất lượng cao và POHE tổ chức lấy ý kiến sinh viên như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
 • Tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với Lãnh đạo trường một cách dân chủ và trách nhiệm. Giúp Lãnh đạo nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời các mối quan tâm của sinh viên;
 • Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường;
 • Góp phần thực hiện và hoàn thiện quy định tổ chức, quản lý Nhà trường, đồng thời tăng cường trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác sinh viên năm 2021.
 1. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
 2. Sinh viên tự đánh giá thực hiện các nhiệm vụ Nhà trường giao

Sinh viên chấp hành các qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường, Viện (những ưu điểm và hạn chế), cụ thể:

 • Chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước;
 • Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, lý tưởng sống;
 • Xây dựng lối sống văn hóa, đạo đức trường học;
 • Tham gia hoạt động xã hội, xây dựng phát triển vì cộng đồng;
 • Phối hợp quản lý sinh viên giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội;
 • Ý thức phấn đấu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam
 1. Sinh viên ý kiến, đề xuất với Nhà trường

+ Nhóm các vấn đề chương trình đào tạo và phục vụ đào tạo

 • Ý kiến liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo (quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy v.v…)
 • Ý kiến về hoạt động kiểm tra, đánh giá ở Nhà trường (hình thức và nội dung thi, kiểm tra, cách xếp loại…)
 • Ý kiến về tổ chức NCKH trong sinh viên
 • Ý kiến liên quan đến phục vụ sinh viên học tập, tra cứu tài liệu.

+ Nhóm các vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo

 • Ý kiến về giảng đường, phòng chức năng, khu hoạt động thể thao
 • Ý kiến về dịch vụ và môi trường khu ký túc xá sinh viên;
 • Ý kiến về việc ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Ý kiến về công tác y tế, thu nộp học phí, an ninh tật tự;

+ Nhóm các vấn đề về chế độ chính sách và công tác sinh viên

 • Ý kiến về việc thực hiện chế độ chính sách theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và của Trường;
 • Ý kiến liên quan đến quản lý sinh viên: Quản lý sinh viên nội ngoại trú, đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, công tác hướng nghiệp; khen thưởng, kỷ luật sinh viên.. .

+ Nhóm các vấn đề về môi trường văn hóa sư phạm Nhà trường

 • Ý kiến về quy định, quy chế lề lối làm việc của Nhà trường và ý thức chấp hành của sinh viên;
 • Ý kiến về môi trường văn hóa trong tổ chức phục vụ đào tạo.

+ Nhóm các vấn đề về hoạt động đoàn TN và Hội sinh viên Nhà trường

 • Ý kiền về các phong trào, hoạt động của Đoàn TN và việc tổ chức hoạt động trong điều kiện hiện nay;
 • Ý kiến về hoạt động của Hội sinh viên và các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên hiện nay…

+ Nhóm các vấn đề về công tác phát triển Đảng trong sinh viên

 • Ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục phát triển Đảng;
 • Ý kiến đề xuất về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Chủ nhiệm lớp thông báo tới các lớp sinh viên và tham gia họp cùng các lớp trước ngày 11/11/2021.
 3. Viện Đào tạo Tiên tiên tiến, chất lượng cao và POHE tổ chức đối thoại theo hình thức trực tuyến trước ngày 18/11/2021(thời gian, địa điểm, link đường dẫn Viện sẽ thông báo sau)
 4. Viện ĐTTT, CLC & POHE tổng hợp ý kiến và báo cáo nhà trường trước ngày 21/11/2021

GVCN/CVHT tổ chức cho các lớp sinh viên họp lớp lấy ý kiến của sinh viên và gửi bản tổng hợp ý kiến về Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước 16h00 ngày 15/11/2021 (theo mẫu gửi kèm theo, cả bản cứng và bản mềm cho đ/c Phạm Thúy Oanh)

Đề nghị các GVCN/CVHT, các lớp sinh viên thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định kế hoạch của Nhà trường để bảo đảm buổi đối thoại đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

 • Như đề gửi;
 • Các đồng chí chủ nhiệm lớp;
 • Lưu: V.ĐTTT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TS.Phạm Đan Khánh

==============

Kế hoạch AEP

Kế hoạch đối thoại NEU 

 

 

 


Số lượt đọc: 1230 - Cập nhật lần cuối: 05/11/2021 08:49
BÀI ĐÃ ĐĂNG

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
280
2,333
97,253
923,919