Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số:  1447 / KH - ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 09  tháng  12  năm 2014

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TOÁN HỌC
SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015

Kính gửi:

 Các đơn vị trong trường

- Căn cứ thông báo số 1/Olympic 2015 của Ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên ngày 10/11/2014 về việc tổ chức cuộc thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Huế.
- Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 - 2015, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic Toán học Sinh viên cấp trường năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích ý nghĩa:
- Nhằm thúc đẩy, động viên phong trào giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn Toán học của giảng viên, sinh viên trong trường.
- Nhằm tuyển chọn  thành lập đội tuyển dự thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc.
II. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức:
1.Ban Chỉ đạo cuộc thi:
- GS.TS Trần Thọ Đạt  – Hiệu trưởng – Trưởng ban 
- GS.TS Phạm Quang Trung – Phó Hiệu trưởng – Phó ban
- PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Trưởng phòng TCCB - Ủy viên
- PGS.TS Phạm Thị Bích Chi - Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên
- GS.TS Nguyễn Quang Dong - Trưởng phòng QLĐT – Ủy viên
- TS. Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng Quản trị Thiết bị - Ủy viên
- Th.S Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng phòng CTCT&QLSV – Ủy viên thường trực
- Th.S Bùi Trung Hải – Bí thư Đoàn Thanh niên – Uỷ viên
2.Ban Tổ chức cuộc thi:
- Th.S Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng phòng CTCT&QLSV - Trưởng ban tổ chức
- PGS.TS Nguyễn Thị Minh - Trưởng Khoa Toán Kinh tế - Phó ban tổ chức
- TS. Vũ Trọng Nghĩa – Phó trưởng phòng CTCT&QLSV – Phó ban thường trực
- TS.Tống Thành Trung – Trưởng Bộ môn Toán cơ bản – Ủy viên
- Th.S Bùi Quốc Hoàn – Phó trưởng Bộ môn Toán cơ bản - Ủy viên
- Th.S Dương Việt Thông – Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản - Ủy viên
- Th.S Đoàn Trọng Tuyến – Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản - Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Phương Thanh – Cán bộ phòng CTCT & QLSV - Uỷ viên thường trực
- Đ/c Lâm Tùng – Chủ tịch Hội sinh viên - Ủy viên

III. Tổ chức thực hiện:
Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên năm 2015 bao gồm 02 vòng thi:
-Vòng thi cấp trường.
-Vòng  thi cấp Quốc Gia.
1.Tổ chức thi cấp trường:
2.Đối tượng dự thi: Sinh viên các khối  53,54, 55, 56
3.Thời gian tổ chức:
-  Thời gian phát động: Từ ngày 08/12/2014  đến ngày 27/12 /2014
- Thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký với Khoa, Viện QLSV tập hợp danh sách gửi về phòng CTCT&QLSV (Phòng 109 – Nhà 7), hoặc đăng ký qua đường link:
https://docs.google.com/forms/d/17xHwDCTgG1TEzvLB_uwt8rrPg-8yKEt0QuO_OI8qmWc/viewform
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi: Ngày 28/12/2014 (chủ nhật) tại Giảng đường B
Buổi sáng (Từ 8h00 đến 11h00): Thi Đại số
Buổi chiều (Từ 14h30 đến 17h00): Thi Giải tích
4.Nội dung thi:
4.1  Môn Giải tích:
4.1.1 Dãy số
- Tìm giới hạn của dãy số.
- Dãy hội tụ, dãy đơn điệu, dãy bị chặn, giới hạn vô cùng.
4.1.2 Hàm số
- Hàm đơn điệu, hàm bị chặn, hàm tuần hoàn, hàm chẵn, hàm lẻ, hàm ngược.
- Giới hạn hàm số.
- Các tính chất của hàm liên tục.
- Phương trình hàm, bất phương trình hàm.
4.1.3 Phép tính vi phân hàm một biến
- Định nghĩa đạo hàm, hàm khả vi.
- Các định lý: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy.
- Cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
4.1.4 Phép tính tích phân hàm một biến
- Các phương pháp tính tích phân.
- Tích phân có cận trên thay đổi.
- Định lý về giá trị trung bình cho tích phân.
- Bất đẳng thức tích phân.
4.2  Môn Đại số:
4.2.1  Đa thức
- Nghiệm của đa thức:  Định lý Bezout, lược đồ Horner, định lý Viete,
- Bài toán xác định đa thức: Phương pháp hệ số bất định,…
4.2.2  Đại số tuyến tính
              a. Ma trận, định thức
- Ma trận các phép toán của ma trận và một số tính chất.
- Định thức: Định nghĩa, Định lý Laplace, tích chất của định thức, các phương pháp tính định thức.
- Ma trận ngịch đảo, các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo (theo phần bù đại số và biến đổi sơ cấp).
- Hạng của ma trận, cách tính hạng của ma trận (các định lý về hạng ma trận).
- Phương trình ma trận. Đa thức đặc trưng và Định lý Cayley – Hamilton.
- Giá trị riêng và vectơ của ma trận: định nghĩa, các tính chất cơ bản, cách tìm.
- Một số ma trận đặc biệt: ma trận Vandermonde, ma trận đối xứng, ma trận phản đối xứng.
 b. Hệ phương trình tuyến tính
- Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính. Hệ Cramer.
- Phương pháp khử Gauss.
- Định lý Kronecker – Capelli.
- Nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.
5. Hình thức thi tuyển:
         - Thi viết với thời gian làm bài 150 phút
         - Trên cơ sở kết quả thi, Nhà trường sẽ lựa chọn những sinh viên có kết quả tốt để ôn tập và sau đó thành lập đội tuyển chính thức tham dự cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2015.
6. Hình thức khen thưởng:
6.1 Đối với sinh viên đạt giải cấp trường:
+ Cộng 1 phẩy vào điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Ba môn Đại số, tương ứng cộng 1 phẩy vào điểm tbc môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Ba môn Giải tích.
+ Cộng 1,5 phẩy vào điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Nhì môn Đại số, tương ứng cộng 1,5 phẩy vào điểm tbc môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Nhì môn Giải tích.
+ Được 10 phẩy điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 đối với sinh viên đạt giải Nhất môn Đại số, tương ứng được 10 phẩy điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 2 đối với sinh viên đạt giải Nhất môn Giải tích.
6.2 Đối với sinh viên đạt giải cấp quốc gia:
+ Sinh viên được chọn 10 phẩy điểm trung bình chung môn Toán cao cấp 1 hoặc 10 phẩy điểm trung bình trung môn Toán cao cấp 2 nếu được giải Nhất hoặc Nhì hoặc Ba một trong hai môn Đai số hoặc Giải tích. Nếu 1 sinh viên được cả hai giải môn Đại số và Giải tích (tính từ giải Ba trở lên) sẽ được thưởng 10 phẩy điểm trung bình chung cả hai môn Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2.
6.3 Giải cá nhân (Theo mỗi môn thi):
            - 02 giải Nhất: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 800.000 đồng/giải
            - 03 giải Nhì: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 400.000 đồng/giải
            - 04 giải Ba: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 200.000 đồng/giải
            - 10 giải Khuyến khích: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 100.000 đồng/giải
            7. Tổ chức thi cấp Quốc gia:
            7.1 Giai đoạn ôn luyện:
            - Tuyển chọn sinh viên ở vòng thi cấp trường (Số SV đạt giải) để tiếp tục ôn luyện và chia thành 02 nhóm (30 sinh viên/nhóm).
            - Tổ chức thi để chọn đội tuyển chính thức: Khoảng 26/02/2015
            7.2. Thành lập đội tuyển:
            - Số lượng Sinh viên sẽ tham dự: 10 sinh viên (5 sinh viên thi Môn Đại số, 5 sinh viên thi Môn Giải tích)
            - Thành viên đội tuyển: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, thư ký đoàn, 2 giáo viên phụ trách chuyên môn và 10 sinh viên thuộc đội tuyển thi Quốc gia.
            7.3 Địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi Quốc gia:
            - Địa điểm: Trường Đại học khoa học Huế.
            - Thời gian: Tháng 4/2015.
IV. Phân công nhiệm vụ:
            1. Phòng CTCT&QLSV: Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các Khoa, Viện QLSV.
            2. Phòng Tổng hợp: Tham gia ban chỉ đạo, bố trí lịch làm việc và tổng hợp thông tin báo cáo lãnh đạo trường.
            3. Phòng QLĐT: Thực hiện công tác điều chỉnh điểm cho sinh viên đạt kết quả theo Quyết định.
            4. Khoa Toán Kinh tế: Phụ trách ra đề thi, chấm thi và lựa chọn, ôn luyện đội tuyển dự thi Olympic cấp quốc gia.
5. Phòng Quản trị Thiết bị: Quan tâm về cơ sở vật chất, bố trí trực để đảm bảo nguồn điện trong thời gian thi.
            6. Phòng Tài chính Kế toán: Thẩm định kinh phí dự toán và quyết toán kinh phí.
            7. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên: Tuyên truyền, phát động đến từng Đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa của cuộc thi.
            8. Các Khoa, Viện QLSV: Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi tới sinh viên thuộc đơn vị, vận động đông đảo sinh viên đăng ký tham gia các vòng thi.
            V. Kinh phí thực hiện:
            Phòng CTCT&QLSV phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng bản dự trù kinh phí báo cáo Lãnh đạo trường để tổ chức cuộc thi.
            Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Toán học sinh viên năm 2015. Đề nghị các Khoa, Viện QLSV triển khai, thông báo để sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi đạt hiệu quả cao.

 

Nơi nhận: 
- Như phần II;
- GS.Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Lưu TH, CTCT&QLSV.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       
(Đã ký)

GS.TS Phạm Quang Trung

 


Số lượt đọc: 2449 - Cập nhật lần cuối: 14/12/2014 21:52

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
128
3,833
43,597
763,274