Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016_2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

__________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số :   987  /ĐHKTQD-TTĐTTT

V/v thông báo TKB học kỳ 1 năm học 2016-2017 các lớp CTTT, CLC & POHE K 55, 56 và 57

                                         

                         Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

Các Khoa, Bộ môn và các giảng viên giảng dạy Chương trình Tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình POHE

 

Căn cứ vào Chương trình đào tạo của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Ban Quản lý gửi tới các Khoa, Bộ môn và các giảng viên Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2016-2017 của các lớp khóa 55, 56 và 57.

Đề nghị các bộ môn và giảng viên tham gia giảng dạy gửi Lịch trình giảng dạy theo mẫu quy định (Syllabus) cho Cán bộ phụ trách lớp chậm nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ theo danh sách dưới đây:

TT

Họ và tên

Phụ trách lớp

Email

SĐT

1

Hoàng Tố Loan

Các lớp CLC chuyên ngành Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp.

loandc_neu@yahoo.com

0989138779

2

Đặng Thị Thu Hằng

Các lớp CLC chuyên ngành Đầu tư và ngân hàng.

danghang5183@gmail.com

0985611959

3

Nguyễn Bích Ngọc

Các lớp CLC chuyên ngành kinh doanh quốc tế và marketing.

ngocnb1712@gmail.com

0974621290

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Các lớp POHE chuyên ngành khách sạn và lữ hành.

nttha1407@gmail.com

0979482008

5

Giao Thị Hoàng Yến

Các lớp POHE chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh thương mại, luật.

giaoyen209@gmail.com

0919200989

6

Nguyễn Thanh Quyên

Các lớp Tiên tiến khóa 56 và 58

quyenoc@yahoo.com

0986071084

7

Phạm Đan Khánh

Các lớp Tiên tiến khóa 55 và 57

dkp16688@gmail.com

0948095169

Sau khi nhận Lịch trình giảng dạy, Cán bộ phụ trách lớp sẽ chuyển đến các giảng viên tài liệu liên quan đến lớp học bao gồm (i) Danh sách điểm danh, (ii) Danh sách ảnh và sơ đồ lớp, (iii) Bảng điểm và (iv) Phiếu nhận xét lớp học. Cuối kỳ, các giảng viên gửi lại Cán bộ phụ trách lớp (i) Danh sách điểm danh, (ii) Bảng điểm thành phần và (iii) Phiếu nhận xét lớp học.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, trong học kỳ Ban Quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành dự giờ và kiểm tra tình hình học tập của các lớp sinh viên.

Trong trường hợp cần điều chỉnh hay bổ sung Thời khóa biểu, xin liên hệ với đ/c Phạm Đan Khánh, P.104, Nhà 14, Điện thoại 0948095169, máy lẻ 6011, Email: dkp16688@gmail.com.

 

 

Nơi nhận :

- Hiệu trưởng (để b/c);

- P. Hiệu trưởng (để theo dõi, chỉ đạo);

- Như trên;

- Lưu phòng TH, TTĐTTTT,CLC & POHE

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS. TS Phạm Quang Trung

Kế hoạch thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017_CLC & POHE(update02.8)

Thời khóa biểu chương trình Tiên tiến(update29.8)

Mẫu Syllabus

 


Số lượt đọc: 8025 - Cập nhật lần cuối: 19/07/2016 10:24

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
22
376
9,147
299,133