Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên AEP 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

–––––––––––––––––––––

Số:……/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      –––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên AEP 2017

Kính gửi: Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE & ABD 2+2

 

Với mục đích giúp sinh viên có được những trải nghiệm thiết thực, hữu  ích cũng như giúp sinh viên tự tin hơn trên  con đường sự nghiệp sau này. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sẽ tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên.

   Danh mục các kỹ năng mềm cần thiết (có danh sách kèm theo);

Giảng viên là các chuyên gia & giảng viên trong và ngoài trường;

Thời gian dự kiến: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  • Lưu VP TTĐTTT

KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)

 TS. Đàm Sơn Toại

Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo để toàn thể sinh viên đang theo học tại các Chương trình đăng ký tham gia.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến các lớp và sinh viên đăng ký tham gia theo các kỹ năng  (có mẫu kèm theo).

Lớp trưởng gửi danh sách đến giáo viên chủ nhiệm trước ngày 30/05/2017.

 

=====

Danh sách kỹ năng

Danh sách đăng ký

====

 

 

 

 


Số lượt đọc: 2038 - Cập nhật lần cuối: 16/05/2017 10:59
BÀI ĐÃ ĐĂNG