Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo điều chỉnh phòng học_HK2

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐTTT, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE

             Số:      /TTĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

 

 

Kính gửi:   - Giảng viên giảng CTTT,CLC&POHE

                             - Các lớp sinh viên CTTT,CLC&POHE K58

                  

Căn cứ theo kế hoạch số 451/KH-ĐHKTQD-TTĐTTT ngày 10/4/2017 chương trình CLC Khóa 55 sẽ tổ chức đợt thuyết trình từ ngày 02/06/2017-09/06/2017.

Vì vậy, Trung tâm điều chỉnh phòng học một số lớp tại giảng đường D2 (cả ngày) theo lịch đính kèm. Thời gian điều chỉnh: bắt đầu từ ngày 02/06/2017 đến ngày 09/06/2017

Đề nghị các GVCN lớp thông báo cho giảng viên và sinh viên về lịch điều chỉnh giảng đường như trên.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

TS.Đàm Sơn Toại

 

=====

Giảng đường điều chỉnh

 

 

 


Số lượt đọc: 723 - Cập nhật lần cuối: 30/05/2017 16:43
BÀI ĐÃ ĐĂNG