Trang chủ » Thông báo
Thông báo
V/v tổ chức đi thực tế doanh nghiệp và học kỹ năng mềm lớp Tài chính Tiên tiến 56C

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC & POHE

 

Số:       /TTĐTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức đi thực tế doanh nghiệp và học kỹ năng mềm

Kính gửi: - Sinh viên lớp Tài chính Tiên tiến 56C

Nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế môi trường làm việc của doanh nghiệp trong sản xuất và xuất nhập khẩu tại Việt Nam, đồng thời giúp sinh viên hiểu và chuẩn bị thái độ, kĩ năng để tham gia vào thị trường lao động; Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức cho sinh viên đi thực tế doanh nghiệp tại Công ty HONDA Việt Nam tại tỉnh Hà Nam và học kỹ năng mềm (Lịch trình chi tiết chuyến đi được gửi kèm công văn này).

Vậy Trung tâm thông báo để giáo viên chủ nhiệm và sinh viên tham dự đầy đủ và có mặt đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTTT,CLC & POHE.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC  

(Đã ký) 

TS. Đàm Sơn Toại

======

Danh sách SV

======


Số lượt đọc: 755 - Cập nhật lần cuối: 06/06/2017 11:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thuyết trình CLC 55  05/06/2017 11:15