Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: 89/TB-TT ĐTTT,CLC&POHE    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

                      

 THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí  kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 55 

 

Căn cứ quyết định số 361/TB-ĐHKTQD  ngày 29/02/2016  của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời gian, kế hoạch nộp học phí kỳ 9 (kỳ cuối cùng) của sinh viên CTTT khóa 55 như sau:

  1. Thời gian nộp học phí: Từ 8h00 ngày 14/06/2017 đến 16h00 ngày 30/06/2017.
  2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:
  3. 1. Phương thức nộp tiền mặt: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.
  4. 2. Phương thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11131216_Ngân hàng CLC  khóa 55_ Phạm Thanh Hằng).

   - Sau khi nộp học phí sinh viên gửi lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền cho chủ nhiệm lớp trong thời gian nộp học phí.

  1. Mức thu học phí:

STT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK 2 năm học 2016-2017

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 55

 

4.800.000

 

24.000.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 55

 

4.000.000

 

 20.000.000

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT  khóa 55.

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

TS Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1227 - Cập nhật lần cuối: 13/06/2017 15:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thuyết trình CLC 55  05/06/2017 11:15