Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao, hệ đại học chính quy, Đợt 1 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 700 /KH-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao, hệ đại học chính quy,

Đợt 1 năm 2017

 

Kính gửi:   Trưởng các đơn vị trong trường

                                                           
            - Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;

- Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy Chương trình Chất lượng cao theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khoá đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao khoá 55 (2013-2017) và các khóa trước;

Nhà trường dự kiến cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 vào ngày 12/7/2017 (Thứ Tư). Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau đây:

1. Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE: Là đơn vị Thường trực thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Rà soát các học phần theo quy định của Chương trình đào tạo toàn khóa của các chuyên ngành thuộc Chương trình Chất lượng cao khóa 55; Rà soát danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 55 đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo yêu cầu của Chương trình đào tạo.

1.2. Thông báo đến sinh viên:

a) Điều kiện được công nhận tốt nghiệp:

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành; điểm Trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ điểm Trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với sinh viên từ khóa 53 trở về trước và đạt 2,0 điểm (hệ 4) trở lên đối với sinh viên từ khóa 54, 55 và đã đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định;

- Không đang trong thời gian học nâng điểm;

- Có đủ các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (GDQP), Giáo dục Thể chất (GDTC) và đã hoàn thành Chính trị đầu khóa, cuối khóa;

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Nộp đủ học phí và lệ phí theo quy định của Trường.

b) Hạ hạng tốt nghiệp:

Bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc hoặc Giỏi sẽ bị giảm một bậc, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây:

- Có khối lượng tín chỉ phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo Trường trở lên trong thời gian học.

1.3. Phân công CVHT/GVCN các lớp Chất lượng cao in Danh sách sinh viên khoá 55 đủ điều kiện tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo) và thông báo để sinh viên đến Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE để kiểm tra các thông tin cá nhân: mã sinh viên, họ và tên, ngày sinh, số tín chỉ tích luỹ, điểm trung bình chung tích luỹ, số tín chỉ học lại, sau đó ký xác nhận vào bản danh sách đề nghị Hội đồng Trường xét công nhận tốt nghiệp; thời gian chậm nhất trước ngày 19/6/2017 (Thứ Hai);

1.4. Đối với sinh viên khoá 55 phải mang các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất và kết quả hoàn thành chính trị đầu khóa, cuối khóa để CVHT/GVCN các lớp Chất lượng cao kiểm tra; ký cam đoan “không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập” và “không đang học nâng điểm”. Sinh viên không mang các chứng chỉ đến và kiểm tra các thông tin tốt nghiệp và nộp các giấy cam đoan thì Hội đồng Nhà trường sẽ không xét tốt nghiệp cho sinh viên;

1.5. Đối với các sinh viên từ khóa 54 trở về trước (tốt nghiệp muộn so với thời gian thiết kế của khóa học), làm hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp gồm: Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp (theo mẫu); giấy cam đoan không đang thời gian học nâng điểm và không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bản sao công chứng các chứng chỉ GDQP, GDTC; xác nhận hoàn thành tuần sinh chính trị đầu khóa, cuối khóa (nếu có).

1.6. CVHT/GVCN các lớp Chất lượng cao tổng hợp, xét và xếp loại rèn luyện và nhập thông tin rèn luyện của sinh viên lên mạng Quản lý đào tạo của Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE, chậm nhất trước ngày 26/6/2017.

1.7. Triệu tập họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE với các Khoa/Viện có Chương trình Chất lượng cao để họp xét và đề nghị Hội đồng Trường công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao đủ điều kiện theo quy định. Dự kiến 10/7/2017 (thứ Hai).

1.8. Chuẩn bị xét tốt nghiệp cấp Trường:

            a) Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp các lớp chuyên ngành khóa 55 và các khóa trước của Chương trình Chất lượng cao; lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để báo cáo Hội đồng Nhà trường;

            b) Chuẩn bị báo cáo kết quả xét tốt nghiệp trình Hội đồng Nhà trường tại cuộc họp Hội đồng, dự kiến họp vào ngày 12/7/2017 (thứ Tư);

            c) Kiểm tra, in và trình ký Bảng điểm cuối khóa cấp theo Bằng tốt nghiệp của sinh viên;
            d)  Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp;

đ) Chuyển cho Phòng Đào tạo Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp để in Bằng tốt nghiệp;

e) Lập dự trù thanh toán cho các khâu công việc.

f) Là đầu mối phối hợp với các Khoa/Viện và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Đợt 1 -2017 (Dự kiến vào cuối tháng 7/2017).

1.9. Tiếp nhận yêu cầu của sinh viên về dịch vụ công liên quan đến công tác tốt nghiệp (áp dụng từ khóa 54) để kịp thời cung cấp cho sinh viên;

2.Các Khoa/Viện có chương trình Chất lượng cao

Tham gia Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Khoa các lớp chuyên Ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Kiểm toán và Quản trị doanh nghiệp khóa 55 và các khóa trước.

3.Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV)

Hỗ trợ kiểm tra danh sách sinh viên chương trình Chất lượng cao hoàn thành chính trị đầu khóa, cuối khóa.

4.Phòng Tài chính Kế toán,

4.1. Phối hợp với TTĐTTT, CLC và POHE kiểm tra, đôn đốc sinh viên nộp học phí và lệ phí theo quy định.

4.2. Gửi Danh sách sinh viên còn nợ học phí cho TTĐTTT, CLC và POHE trước ngày 9/6/2017 để Trung tâm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nộp học phí;

5.Phòng Thanh tra – Pháp chế

            Gửi kết quả thanh tra, xử lý các sinh viên vi phạm quy chế thực tập và viết chuyên đề về TTĐTT, CLC và POHE trước ngày 26/6/2016 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp Trường.

6.Trung tâm tư liệu thư viện

            Gửi danh sách sinh viên còn nợ sách thư viện để Trung tâm đôn đốc nhắc nhở sinh viên hoàn thành thủ tục thư viện theo quy định

7.Phòng Quản lý đào tạo

- Cấp phôi bảng điểm cuối khóa;

- In và trình ký Bằng tốt nghiệp, cấp Bằng cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao.

8.Các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp xét công nhận tốt nghiệp năm 2017 cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao, hệ đại học chính quy.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về TTĐT TT, CLC và POHE để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

                                             

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)
- Lưu TH, TTĐTT, CLC và POHE

HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 =====

Hướng dẫn và mẫu đơn

Quyết định

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1570 - Cập nhật lần cuối: 15/06/2017 10:10
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thuyết trình CLC 55  05/06/2017 11:15