Trang chủ » Sinh viên » Lịch học
Lịch học
V/v điều chỉnh giảng đường các lớp CT TT,CLC & POHE khóa 56, 57 và 58 HK1_2017-2018_cập nhật ngày 04/10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------

   Số: 114/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

                 Hà Nội , ngày 30  tháng 08 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh giảng đường các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 56, 57 và 58 học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ vào Thông báo số 923/TB-ĐHKTQD ngày 14/07/2017 thông báo về Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 của các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

Theo đề nghị của Phòng Quản trị thiết bị về Kế hoạch sử dụng giảng đường cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 của Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE.

 Nhà trường thông báo tới Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng các Bộ môn, sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE về việc điều chỉnh giảng đường trong Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau (chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm trên cổng thông tin điện tử và trên trang chủ của TTĐTTT, CLC & POHE).

Đề nghị Trưởng các Bộ môn, GVCN/CVHT các lớp thông báo đến giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.

Mọi ý kiến phản ánh gửi về Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE (ĐTNB 6005).

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

 

 

Nơi nhận :
 - Ban Giám hiệu (để b/c);
 - Như kính gửi;
 - Lưu P.TH, TTĐTTT, CLC & POHE

GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký) 

 PGS.TS Bùi Huy Nhượng

 

CÁC GIẢNG ĐƯỜNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,

CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE – HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

  1. Giảng đường C (phòng máy tính) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm các phòng: 305, 306.
  2. Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm các phòng: D-105, D-104
  3. Giảng đường A2 - Tòa nhà Trung tâm - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm các phòng:

            * Tầng 1: A2-104;  A2-110.

            * Tầng 2: A2-202; A2-203; A2-204; A2-205; A2-206; A2-209; A2-211; A2-213;

            * Tầng 7: A2-706; A2-707; A2-708; A2-711; A2-715; A2-718;

            * Tầng 8: A2-806; A2-808; A2-811; A2-815; A2-818;

* Tầng 9: A2-901; A2-902; A2-903; A2-904; A2-905; A2-906; A2-907; A2-908; A2-909; A2-912;A2-913;A2-914;A2-915;A2-916;A2-917;A2-918;A2-919;A2-920

 

 ===========

Nội quy tòa nhà A2

Thời khóa biểu (cập nhật ngày 04/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 3218 - Cập nhật lần cuối: 02/09/2017 19:31

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
27
950
14,949
308,706