Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc bổ sung lịch môn thi Viết luận, kỳ thi tuyển sinh Chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao, Khóa 59 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT,CLC & POHE

Số:…..…  /TB- TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

                                                                         THÔNG BÁO                    

Về việc bổ sung lịch môn thi Viết luận, kỳ thi tuyển sinh Chương trình Tiên Tiến

và Chất lượng cao,  Khóa 59 năm 2017

 

Căn cứ vào tờ trình số 123/TTr-ĐTTT về việc bổ sung lịch môn thi Viết luận trong kỳ thi tuyển sinh Chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao Khóa 59 năm 2017, Hội đồng tuyển sinh đã cho phép tổ chức thi bổ sung môn Viết luận đối với những sinh viên bị nhầm lịch và vắng mặt trong buổi thi vào ngày 11/09/2017.

Vì vậy, Trung tâm đào tạo Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE bổ sung lịch môn thi Viết luận như sau:

Thời gian : 8h00 ngày 14/09/2017

Địa điểm  : Giảng đường D1-105

Đề nghị sinh viên chú ý tự theo dõi lịch thi bổ sung tại cổng thông tin điện tử của Trung tâm đào tạo Tiên Tiến, Chất lượng cao & POHE http://www.aep.neu.edu.vn/web/Thong-bao.

 

   Nơi nhận:

  • TTĐTTT, CLC & POHE;
  • Cán bộ tham gia công tác coi thi
  • Thí sinh dự thi

 

TL HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HĐTS

UVTT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 ( Đã ký) 

TS Đàm Sơn Toại

 

 


Số lượt đọc: 1860 - Cập nhật lần cuối: 13/09/2017 16:44