Trang chủ » Sinh viên » Lịch thi
Lịch thi
Lịch thi học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐT TIÊN TIẾN,CLC & POHE

-----------------------
Số: 142 / TTĐTTT

V/v Lịch thi NNLCB của CN MLN1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày       tháng  11   năm 2017

 

                    Kính gửi:         

- Bộ môn Những NLCB của CN MLN
- Viện Công nghệ thông tin

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD

- Các lớp sinh viên CTTT, CLC và POHE K59

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 của học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin 1 của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 59;

 Căn cứ vào Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành theo Quyết định số  1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/10/2017;

Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE thông báo Lịch thi học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin 1 sẽ tổ chức vào ngày 03/12/2017 (Chủ nhật). Lịch cụ thể (xem file đính kèm).

Kính đề nghị Bộ môn Những NLCB của CN MLN, Viện Công nghệ thông tin, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD phối hợp tổ chức đợt thi theo đúng quy định.

CVHT/GVCN lớp thông báo lịch này đến các lớp sinh viên K59 biết để thực hiên.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Phòng KT& ĐBCLGD, P.V.CNTT;

- Các lớp SV khóa 59
- Lưu phòng VP TTTT

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

              (Đã ký)              

 

TS.Đàm Sơn Toại

=====

Lịch thi

 

 


Số lượt đọc: 3223 - Cập nhật lần cuối: 09/11/2017 07:54

THỐNG KÊ

Đang online
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
124
5,211
16,416
639,834